Partnerskab for levende bymidter

Med den stigende e-handel og det faldende udbud af fysiske butikker er der behov for at gentænke bymidten, hvis der fortsat skal være levende bymidter i hele landet.

Regeringen nedsatte i august 2020 et partnerskab for levende bymidter, som har sat fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i mindre og mellemstore byer.

Partnerskabet har i første fase frem til maj 2021 indsamlet og analyseret eksisterende og igangværende projekter og eksempler på levende bymidter og har på den baggrund udarbejdet en rapport, der indeholder en række anbefalinger til indsatser rettet mod staten, kommunerne og erhvervslivet. Her finder du partnerskabets rapport (pdf) og oversigten over anbefalinger (pdf).

Partnerskabet har desuden udarbejdet en værktøjskasse med konkrete greb til arbejdet med levende bymidter. 

Gå til Værktøjskassen

Behandlede temaer

Partnerskabet for levende bymidter behandlede en række temaer, hvor oplægsholdere fundet ude eller blandt partnerne har kastet lys over forskellige aspekter af bymidternes udfordringer.

Tema 1: Vidensgrundlaget

Hvilken rolle spiller eksisterende viden, data og fakta i dag ift. at lave indsatser, der skaber levende bymidter? Og hvem har ansvaret for at skabe data og anvende data og eksisterende viden, når der skal skabes levende bymidter? Disse og andre centrale spørgsmål drøftes i partnerskabet.

Til at belyse emnet var der oplæg fra:

 • Per Nyborg, Institut for Center-Planlægning (ICP): Detailhandlens udvikling og tendenser i tiden.
 • Liselott Stenfeldt, Gehl People: Hvordan har corona-krisen påvirket bylivet?

Her kan du læse mere:

Tema 2: Partnerskaber

De såkaldte BIDs, business improvement districts, har skabt succesfulde samarbejder mellem kommunale og private aktører mange steder i verden med det formål at skabe attraktive byområder. I Danmark og Skandinavien opstår stadigt flere privat-offentlige bysamarbejder på frivillig basis. Hvis der skal kunne indgås mere forpligtende partnerskaber, kræver det ny lovgivning. Hvordan kan man understøtte flere lokale privat-offentlige samarbejder om bymidterne? Hvilke incitamenter vil kunne sættes i spil, og er der behov for at kunne indgå mere forpligtende partnerskaber?

Til at belyse emnet var der oplæg fra:

 • Berit Mathiesen, KL, og Ann Hein, Realdania By & Byg: Privat-offentlige bysamarbejder.
 • Julie Holck, LivingCities: Frivillige og forpligtende samarbejder.
 • Jørgen Nielbæk og Tove Wolff, Varde Kommune: BID Light i Blåvand.

Her kan du læse mere:

Privat-offentlige bysamarbejder (pdf). Rapport ved Formandskabet for Netværk for Privat-Offentlige Bysamarbejder. Februar 2020.
Nye former for bymidtesamarbejde: Muligheder og potentialer (pdf). Rapport af Julie Holck, LivingCities. August 2016.
BID FAQs final.pdf Gennemgang ved Julie Holck, LivingCities. Maj 2015.

Tema 3: Byledelse

3.1 Uden for rådhuset

Når man skal drøfte byledelse uden for rådhuset eller city management, kommer man ikke uden om at tale om citychefer. Hvad er en citychef, og hvilken rolle udfylder citychefer i spændet mellem handelstandsforening og rådhus? Hvordan kan citychefer og detailhandel sætte skub i udviklingen af robuste, levende bymidter i dag og i fremtiden?

Til at belyse emnet var der oplæg fra:

 • Heidi Svane, Citychefer.dk: Citychefernes rolle.
 • Mette Bræmer-Jensen, Brigitta Christensen og Stephan Scheelke, citychefer i henholdsvis Randers, Esbjerg og Tønder.

3.2 Inde på rådhuset

Fra rådhuset udarbejdes forskellige typer af strategier og planer, som tilsammen kan være med til at sikre en gennemtænkt sammenhæng i de kommunale initiativer og prioriteringer. 

Til at belyse de forskellige typer af strategier og planlægning var der oplæg fra:

 • Astrid Bruus, Realdania: Valg af hovedbyer og 'På forkant'.
 • Peter Michael Nielsen og Anders Dam, Assens Kommune: Byledelse, strategi og hovedby i Assens.
 • Per Thye Rasmussen, Dansk Erhverv: Detailhandlens rolle i kommunale erhvervsstrategier.
 • Pia Graabech, Erhvervsstyrelsen: Detailhandelsreglerne, kommunal planlægning og aflastningsområder.

Her kan du læse mere:

Tema 4: Den fysiske omstilling

De fysiske rammer for bylivet i 2020 er vi i de fleste tilfælde blevet overdraget fra fortiden, men vi opsøger bymidterne med andre formål og på andre måder i dag end for 50 år siden. Hvad der engang var et hypermoderne trækplaster, kan i dag være en forhindring for det aktive byliv, vi ønsker os. At rive ned og bygge nyt er dyrt for pengepungen og dårligt for miljøet. Heldigvis vil den gamle kulisse ofte kunne genoplives med enkle, præcise indgreb. Intelligent restaurering kan afdække byens særlighed og åbne de historiske rum for en ny tids funktioner, så bygningsarven igen bliver et dynamisk samlingspunkt for byens liv.

Til at belyse emnet var der oplæg fra:

 • Søren Møller Christensen, Bornholm Regions Kommune: Den fysiske omstilling og borgerinddragelse i Rønne bymidte.
 • Esben Danielsen, Lokale- og Anlægsfonden: Robuste bymidter, foreningslivets potentiale og nye funktioner i centrum.
 • Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen: Bevaringsværdige bygninger i bymidterne.

Her kan du læse mere:

Tema 5: Problemernes potentialer

Enhver udfordring rummer et potentiale for ved tilpasning at udvikle og styrke sin by, men det kræver kreativitet og mod at realisere det. Tomme lokaler kan danne ramme om nytænkende eksperimenter, som, når de lykkes, bringer nyt liv og nye funktioner ind i byen. Hvad findes der af gode erfaringer i byer, hvor de oprindelige funktioner som f.eks. detailhandel og stationsformål er på retræte? Hvordan kan man skabe bedre handelsmiljøer ved at udvikle de detailhandlendes digitale kompetencer? Og hvilken støtte er tilgængelig for bymidternes omstilling, når det kommer til erhvervsudvikling?

Til at belyse emnet var der oplæg fra:

 • Jan Ellebye, Ejendom Danmark: Tendenser på ejendomsmarkedet.
 • Jeppe Erikstrup Møller, DSB Ejendomme: Om projektet ’Nyt liv på stationerne’.
 • Søren Asp Mikkelsen, Erhvervsstyrelsen: Erhvervsfremmesystemet i dag.
 • Maria Degn, Styrket Erhverv i Gadeplan: Erfaringer fra indsatsen på Sydfyn og Bornholm.