Bymidter

Kommunal planlægning for bymidter og byliv er afgørende for, om byerne opleves som attraktive. Det har betydning for borgernes trivsel og tryghed.

Levende og bæredygtige bymidter er en forudsætning for, at det er attraktivt at bo og arbejde i landdistrikterne.  

Attraktive bymidter med et varieret udbud af butikker, spisesteder, kulturliv og oplevelser er også en forudsætning for at tiltrække turister. Arbejdet med at sikre levende bymidter er derfor et vigtigt element i at skabe en positiv udvikling i hele Danmark. 

At planlægge for bymidter med øget byliv og trivsel for byens borgere og besøgende kan bestå af mange små tiltag, som skal ses i en større sammenhæng. En levende bymidte udgøres af summen af flere forskelligartede aktiviteter som fx: 

 • Levende handels- og erhvervsmiljøer 
 • Et rigt kultur- og foreningsliv 
 • Gode offentlige og private servicefunktioner 
 • Oplevelser i både dag- og aftentimer 
 • Trygge og tilgængelige byrum til ophold og møder mellem mennesker 
 • Grønne bymiljøer med plads til rekreation og bevægelse 
 • Bevaring og udvikling af værdifulde kultur- og bygningsmiljøer

En bymidte, der opleves positivt, er med til at øge værdien af et område. 

Forsøgsordning med frie bymidter

Et bredt flertal i Folketinget har i november 2021 indgået aftalen Mere liv i bymidter og landdistrikter. I mange af de mindre og mellemstore byer er bymidterne præget af butiksdød og manglende byliv, og aftalen beskriver en række indsatser, der skal bidrage til at bymidterne igen bliver et lokalt samlingspunkt og mødested.

En af indsatserne ’forsøgsordning med frie bymidter’ er igangsat. Forsøgsordningen vil give 10 bymidter mulighed for at afprøve nye og innovative tilgange til at skabe liv i bymidten. Læs mere om forsøgsordningen med frie bymidter her

Partnerskab for levende bymidter

Regeringen nedsatte i august 2020 Partnerskab for levende bymidter, som har sat fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i mindre og mellemstore byer. Partnerskabet har indsamlet og analyseret en række gode eksempler på levende bymidter og har på den baggrund udarbejdet en værktøjskasse med konkrete greb til arbejdet med levende bymidter. Partnerskabet har derudover formuleret en række anbefalinger til statslige indsatser, der kan understøtte kommunernes arbejde med levende bymidter. Se værktøjskassen her og læs mere om partnerskabet her

Detailhandelsplanlægning

Kommunernes detailhandelsplanlægning har væsentlig betydning for byernes attraktionsværdi i relation til bosætning, turisme, erhvervs- og kulturliv mv. Butikker skaber byliv og kundestrømme, og de har stor betydning for bykvaliteten og byernes transportmønstre. 

Dagligvarebutikker er eksempelvis med til at understøtte eksistensen af udvalgsvarebutikker og dermed forbrugernes muligheder for at købe et bredt udvalg af varer. Se mere om detailhandelsplanlægning her

Byliv der betaler sig

Undersøgelsen ”Byliv der betaler sig” har vist, at et attraktivt byliv bl.a. skaber en værdiforøgelse af boligerne i lokalområdet. Ser man på både udgifter, gevinster og afkast af investeringer i forskellige former for byliv, viser undersøgelsen fx, at et attraktivt forretningsliv kan øge boligværdien med op til 30 %. Ligger boligerne tæt på en park, stiger priserne yderligere 10 %. 

Beregninger viser bl.a., at: 

 • boligværdien stiger med 15-30 % inden for 300 m fra kysten. 
 • boligværdien falder med 1-4 % for hver bar eller cafe inden for 100 meter. 
 • boligværdien stiger med op mod 4-8 % tæt på en station. 
 • boligværdien falder med op til 20 % ved støjniveauer over 75 dB. 

Byliv der betaler sig var et samarbejdsprojekt fra 2013 mellem stat og kommuner. Ud over at sætte tal på værdien af byliv, har Byliv der betaler sig haft til formål at kvalificere dialogen mellem kommuner, byudviklingsselskaber og private parter om udviklingen af byliv og bykvaliteter.