Udviklingsområder

Planloven giver mulighed for, at kommunerne kan ansøge om udviklingsområder i kystnærhedszonen. 

For Udviklingsområder i kystnærhedszonen kan være:

  • Områder, hvor kommunen ønsker at planlægge for udvikling af kommunens byer og landsbyer eller områder, hvor kommunen ønsker at åbne mulighed for at give tilladelse til virksomheder og anlæg, svarende i øvrigt til i landzone
  • Områder uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområderne vil derfor som udgangspunkt ikke ligger helt ude ved kysten, men i stedet lidt inde i landet. Udviklingsområderne kan dog også åbne mulighed for udvikling af områder tæt ved kysten fx omkring byerne og på de små og mellemstore øer, inden for områder, hvor der ikke er særlige natur-, miljø og landskabsinteresser

Ansøgningsportalen for udviklingsområder kan tilgås her.

Ansøgningen til denne tredje runde skal indsendes senest den 1. februar 2024.

Kommunernes efterfølgende planlægning for udviklingsområder følger planlovens almindelige regler for blandt byvækst herunder, at udlæg af ny byzone skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.

Kommunerne skal fortsat sikre offentlighedens adgang til kysten, ligesom ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Udviklingsområder giver ikke mulighed for planlægning af nye sommerhusområder.

Kommunens udpegning af udviklingsområder skal koordineres med Grønt Danmarkskort, således at udviklingsområder og kommunernes indsats for at sikre flere og større sammenhængende naturområder indgår integreret i kommuneplanlægningen.

Selve udpegningen af udviklingsområder vil ske i et landsplandirektiv, der udstedes af ministeren for landdistrikter. Forud for udstedelse af det endelige landsplandirektiv vil et forslag til landsplandirektiv blive sendt i offentlig høring.

Vejledning om udviklingsområder
Plan- og Landdistriktsstyrelsen har udarbejdet en teknisk vejledning til ansøgningsprocessen, som kan findes her. Desuden er udkast til opdateret "Vejledning om udviklingsområder" blevet sendt i 8 ugers offentlig høring den 19. juni 2023. Høringsfristen udløber dermed den 17. august 2023. Udkastet kan findes på høringsportalen her. Opdateringen af vejledningen følger af aftale af 15. juni 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om opfølgning på evaluering af planloven m.v. Aftalen indeholder bl.a. et ønske om, at vejledningen opdateres, således at praksis med vurdering af særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser i forbindelse med kommunernes ansøgninger om udviklingsområder i kystnærhedszonen beskrives. Opdateret vejledning forventes endeligt vedtaget efteråret 2023.

Som en del af ansøgningen, skal der vedhæftes GIS-filer. Læs vejledning til format og indhold af GIS-filerne her: Vejledning til GIS-filer.

Mulighed for løbende udfyldning af ansøgningsblanketten
Det er muligt at påbegynde udfyldning af ansøgningsblanketten for på et senere tidspunkt at genoptage. Det kræver imidlertid, at ansøgningslinket genbesøges med identisk login, som ved første login (Mit-ID Erhverv eller Nem-ID medarbejdersignatur). Ansøgningsportalen gemmer automatisk frem til senest udfyldte menupunkt (når der er trykket "næste"), når ansøgningsportalen lukkes.