14.02.2022

Overflødiggjorte bygninger

Udlejning af ferieboliger, som indrettes i overflødiggjorte bygninger i landzone, kræver en tilladelse efter sommerhusloven fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Læs mere om regler og praksis her.

Udlejningstilladelse efter sommerhusloven

Udlejning af ferieboliger, som indrettes i overflødiggjorte bygninger i landzone, kræver altid en tilladelse efter sommerhusloven.

Det er ét af de særlige tilfælde, hvor der kan opnås en tilladelse til erhvervsmæssig udlejning efter sommerhusloven under nærmere forudsætninger og vilkår. Disse forudsætninger og vilkår afhænger af, om den overflødiggjorte bygning er beliggende inden eller uden for kystnærhedszonen og i udviklingsområderne.

Landzonetilladelse og kommunens indhentning af vejledende udtalelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen efter sommerhusloven

Det er kommunen som myndighed, der efter § 35 i planloven giver en landzonetilladelse til opdeling af overflødiggjorte driftsbygninger og stuehuse eller andre overflødiggjorte bygninger med henblik på etablering af udlejningsferieboliger. Ved større projekter kan etableringen af ferieboliger desuden være lokalplanpligtig.

Etablering/indretning af flere ferieboliger i overflødiggjorte bygninger på landbrugsejendomme og andre ejendomme i landzone kræver altid en landzonetilladelse efter planlovens § 35, der kan gives, såfremt betingelserne svarende til dem i § 37 er opfyldt.

Etablering af én feriebolig i overflødiggjorte bygninger på landbrugsejendomme og andre ejendomme i landzone kræver dog ikke en landzonetilladelse, hvis betingelserne i planlovens § 37 er opfyldt.

Når kommunen modtager en ansøgning om landzonetilladelse til indretning af ferieboliger i overflødiggjorte bygninger på landbrugsejendomme eller andre ejendomme, og kommunen vurderer, at de har i sinde at give en sådan landzonetilladelse, kan kommunen indhente en vejledende udtalelse fra Plan- og  Landdistriktsstyrelsen om mulighederne for, at ansøger kan opnå en tilladelse til udlejning af ferieboligerne efter sommerhusloven.

Anmodningen om en vejledende udtalelse skal sendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen via sommerhusloven@plst.dk. Anmodningen bør indeholde selve ansøgningen om landzonetilladelse og en nærmere beskrivelse af den konkrete sag.

Overflødiggjorte bygninger inden for klitfrednings- eller strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen uden for udviklingsområderne 

I disse områder kan der efter praksis gives tilladelse til udlejning af op til 10 ferieboliger på op til 100 m2 pr. feriebolig, som indrettes i overflødiggjorte driftsbygninger, herunder også stuehuse, pr. nuværende eller tidligere landbrugsejendom.

Det er en betingelse for udlejningstilladelsen efter sommerhusloven, at:

  • ferieboligerne etableres i bygninger, der reelt er overflødiggjorte,
  • bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år,
  • bygningerne er egnede til formålet og har en reel bygningsværdi, herunder må de ikke være en ruin, den enkelte feriebolig skal fungere som en selvstændig enhed og skal kunne udlejes separat.

Der gælder desuden en formodningsregel om, at indretning af ferieboligerne ikke må indebære, at bygningerne om- eller tilbygges i væsentlig grad.

Der kan ikke gives tilladelse til:

  • at indrette ferieboliger i fx drivhuse, staklader, presenninghaller, skure, carporte, udhuse m.v.,
  • nedrivning af overflødiggjorte bygninger med henblik på genopførelse af udlejningsferieboliger.
  • Ønskes ferieboliger indrettet i stuehuse, er det afgørende, at stuehuset ikke er nødvendigt for landbrugsdriften af ejendommen, jf. landbrugslovens regler. Kommunen påser overholdelsen af landbrugslovens regler herom.

I andre områder, dvs. i udviklingsområder inden for kystnærhedszonen eller uden for kystnærhedszonen (almindelig landzone)

I disse områder kan der efter en konkret vurdering gives tilladelse til udlejning af ferieboliger på op til 100 m2 pr. feriebolig, som indrettes i overflødiggjorte driftsbygninger, herunder også stuehuse, pr. nuværende eller tidligere landsbrugsejendom og andre overflødiggjorte bygninger (fx mejerier og skoler). Der er i disse områder ingen maksimum grænse for antallet af ferieboliger, der kan opnås tilladelse til.

De betingelser som er angivet i punktform ovenfor gælder også her.

Hvordan ansøger man om en tilladelse?

Ansøgninger om tilladelse til udlejning af ferieboliger, der indrettes i overflødiggjorte bygninger skal ske ved brug af denne ansøgningsblanket.

Baggrund for administrativ praksis om overflødiggjorte bygninger

Der er et voksende antal tomme landbrugsbygninger, tidligere skolebygninger, gamle mejerier m.v. i landdistrikterne. Dette skyldes bl.a. strukturudviklingen i landbruget, hvor landbrug slås sammen til større bedrifter. Dertil kommer et svagt boligmarked og befolkningstilbagegang i landdistrikterne, som har medført flere tomme bygninger, særligt i de tyndere befolkede dele af landet. Som følge af denne strukturudvikling er det muligt at opnå tilladelse til at foretage erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger, der indrettes i bygninger, der er blevet overflødige i en bredere samfundsmæssig forstand og under nærmere forudsætninger og vilkår, se ovenfor.

 

LINK TIL ANSØGNINGSBLANKET

Ansøgning om tilladelse til udlejning af ferieboliger i overflødiggjorte bygninger

Ønsker du at ansøge om tilladelse til udlejning af ferieboliger/værelser i overflødiggjorte bygninger, bedes du anvende denne blanket:

Ansøgningsblanket