Forsøgsordning med frie bymidter

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en række indsatser, der skal skabe mere liv i bymidter og landdistrikter. En af indsatserne er en forsøgsordning med frie bymidter. På baggrund af interessetilkendegivelser fra kommunerne er 14 byer blevet udvalgt til at udarbejde en kvalificeret ansøgning til forsøgsordningen.

Forsøgsordningen er målrettet bymidterne i de mindre og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig til i samarbejde med lokale aktører at etablere velfærdscentre med lokale velfærdstilbud, der kan understøtte bylivet og styrke den nære velfærd.

I mange bymidter er der brug for et fysisk løft i form af forskønnelse af bygninger og bymiljøer og det kan være en stor udgift for den enkelte kommune. Derfor er der til bymidterne i forsøgsordningen afsat i alt 130 mio. kr. til medfinansiering af fornyelse og etablering af lokale velfærdsfunktioner i bymidten. Der vil blive fastsat kriterier for udmøntningen af midlerne i en bekendtgørelse, som udarbejdes parallelt med lovforslaget til forsøgene.

Formål med forsøgsordningen

Hensigten med forsøgsordningen er, at kommunerne skal have størst mulig frihed til at arbejde med nytænkende og innovative projekter og samarbejdsformer, hvor det ikke strider mod Grundloven, EU-retten eller internationale konventioner. Eksempler på eksisterende bindinger og lovgivning kan være grænsetræknings-problematikker ift. hvad det offentlige og private kan finansiere, fx istandsættelse og brug af tidligere offentlige bygninger ifm. samlokalisering af offentlige og private funktioner eller tilvejebringelse af ny hjemmel i lovgivningen til at afprøve den forpligtende samarbejdsform BID (Business Improvement District), hvor et flertal af de lokale aktører i et konkret afgrænset område efter en lokal afstemning kan forpligte mindretallet til at indgå i og bidrage økonomisk til udviklingen af lokalområdet.

14 byer er udvalgt til at kvalificere en ansøgning

Aftalepartierne har i juni 2022 udvalgt 14 byer, som skal kvalificere deres forsøgsansøgning. På baggrund af de kvalificerede forsøgsansøgninger udvælges i 2023 de endelige bymidter til forsøgsordningen. Herefter udarbejdes en hjemmel til at udføre de udvalgte forsøg. Der kan både være tale om hjemmel til at fravige eksisterende lovgivning og tilvejebringelse af ny hjemmel i lovgivningen til at gennemføre forsøg, der ikke er hjemmel til i dag, som fx den forpligtende samarbejdsform Business Improvement District. De konkrete forsøg løber fra 2024-2029.

Kriterier for at indgå i forsøgsordningen 

Aftalepartierne har udvalgt de 14 byer på baggrund af en samlet vurdering af interessetilkendegivelsernes imødekommelse af de nedenstående ansøgningskrav og -kriterier. 

Der gælder følgende krav for at indgå i forsøgsordning med frie bymidter: 

  • Bymidterne ligger i byer med mellem 4.000- 20.000 indbyggere. Undtagelser kan gives for byer med enten færre eller flere indbyggere, hvis det kan begrundes i ansøgningen, fx hvis byen har færre end 4.000 indbyggere, men er den største by i kommunen, betjener et stort opland eller hvis byen oplever store udfordringer selvom den har flere end 20.000 indbyggere. 
  • Kommunen forpligter sig til at etablere lokale velfærdscentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet som fx borger-service, sundhedsfunktioner, kulturskoler, fritidsaktiviteter, biblioteker mv., og disse sammentænkes og samlokaliseres med bymidtens øvrige funktioner og byliv i et samarbejde med byens øvrige parter. Velfærdstilbuddene skal udspringe af lokale behov, opretholde samme kvalitet som andre velfærdstilbud i kommunen og der lægges vægt på nytænkende og innovative projekter. 
  • Lokale private og civile aktører, fx lokale ildsjæle og foreninger, skal inddrages i et bredt samarbejde med kommunen. Der lægges vægt på nye samarbejdsformer med lokale aktører og inddragelse af civilsamfundet, som styrker det lokale engagement.

Der er lagt vægt på følgende forhold ved udvælgelsen af de 14 bymidter i nedenstående prioriterede rækkefølge: 

  1. Der er tale om nytænkende og innovative indsatser og samarbejdsformer. 
  2. Bymidten rummer potentiale til at fastholde et byliv og den har betydning for den lokale serviceforsyning i et større opland.  
  3. De 14 bymidter repræsenterer tilsammen en bred vifte af forskellige indsatser og samarbejdsformer. 
  4. De 14 bymidter repræsenterer tilsammen både mindre og større byer, og byer med forskellige oplandsfunktioner og potentialer. 
  5. Der er geografisk spredning mellem bymidterne, så der så vidt muligt indgår byer fra alle regioner.