Testcenter Høvsøre

I Lemvig Kommune ligger Testcenter Høvsøre, som er Danmarks første nationale testcenter for vindmøller etableret i 2002. Testcenteret bidrager til, at Danmark kan fastholde sin førerposition inden for vindmølleteknologi.

På Testcenter Høvsøre er syv standpladser til test af op til 200 meter høje vindmøller, hvor internationale virksomheder sammen med DTU Vindenergi kan teste deres nye vindmøllekoncepter. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) står for anlæg og drift af testcenteret.

Testcenteret tilbyder de bedste faciliteter til forskning, udvikling og afprøvning af nye prototyper af vindmøller, dvs. vindmøller der endnu ikke er sat i produktion. Adgang til tidssvarende testfaciliteter tæt på producenternes udviklingsafdelinger i Danmark betragtes som en væsentlig forudsætning for at øge branchens internationale konkurrencekraft. Det har stor betydning for fastholdelse af investeringer og arbejdspladser i vindmølleindustrien i Danmark.

Etablering og plan og –lovgrundlag for testcenteret

Testcenter Høvsøre blev etableret i 2002. Grundlaget for etableringen var et landsplandirektiv med tilhørende VVM-redegørelse  for prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig Kommune.

Folketinget vedtog den 29. maj 2018 lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Udvidelse af vindmølletestcentrene ved Høvsøre og Østerild). Hermed blev reguleringen for Testcenter Høvsøre og Testcenter Østerild en del af samme lov, så de to testcentre i dag er reguleret i lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild (testcenterloven). Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018.

Lovændringen omfattede en udvidelse af Testcenter Høvsøre fra fem til syv standpladser og en øgning af højden fra 165 meter til 200 meter. Som grundlag for lovændringen blev udarbejdet en miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag, der belyste de miljømæssige konsekvenser ved den foreslåede udvidelse af testcenteret ved Høvsøre. Forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten blev afholdt en idéfase med Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering af tilpasning af Høvsøre Testcenter for vindmøller.

Tilpasning af Testcenter Høvsøre 2021-2023

Regeringen vil gerne understøtte, at der findes opdaterede testfaciliteter og har d. 15. december 2021 indgået aftale med et flertal af Folketingets partier, der igangsætter arbejdet med en tilpasning af Høvsøre Testcenter for at muliggøre afprøvning af højere prototypemøller. Læs mere om aftalen Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0- vindmøller.

Der gennemføres miljø- og habitatkonsekvensvurdering med henblik på at tilpasse Høvsøre Testcenter, idet der sigtes mod at nedlægge to af i alt syv standpladser for at skabe større afstand mellem de resterende pladser for at muliggøre, at der kan testes prototypemøller på op til 275 meters højde på de tilbageværende fem pladser.

Forud for udarbejdelse af miljø- og habitatkonsekvensvurdering blev afholdt en idéfase fra d. 7. februar til d. 7. marts 2022 med indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering af tilpasning af Høvsøre Testcenter for vindmøller. Der blev udsendt nyhed og et idéoplæg og afholdt et borgermøde d. 22. februar i Bøvlingbjerg i Lemvig Kommune.

Når miljø- og habitatkonsekvensvurdering er gennemført forventeligt i 4. kvartal 2022 udsendes den i 8. ugers offentlig høring. Hvis det tiltrædes af den politiske aftalekreds vil miljø- og habitatkonsekvensvurdering danne grundlag for et forslag til en ændring af testcenterloven, som vil skulle lovbehandles af Folketinget i 2023.

Status for tilpasning af Høvsøre Testcenter, marts 2023

I henhold til Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller af 15. december 2021 gennemføres en miljø- og habitatkonsekvensvurdering af muligheden for at tilpasse Høvsøre Testcenter til færre, men højere møller på op til 275 m. Miljø- og habitatkonsekvensvurderingen skal danne grundlag for et forslag til en ændring af testcenterloven. Det fremgår af aftalen, at testcenterkredsen forelægges resultatet af miljø- og habitatkonsekvensvurdering om tilpasning af Høvsøre testcenter med henblik på stillingtagen til ændring af testcenterloven, forventeligt i 4. kvartal 2022. I forbindelse hermed konkretiseres kompensation og kompenserende tiltag for naboer til og lokalområdet ved testcentret.

Efter folketingsvalget og dannelsen af den nye regering er partierne bag den politiske aftale fortsat enige om at forpligte sig på udmøntningen af aftalerne om gode rammevilkår for test af vindmøller i Danmark, og Plan- og Landdistriktsstyrelsens arbejde med tilpasning af Høvsøre Testcenter fortsætter. Resultaterne af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen og forslag til kompensation og kompenserende tiltag for naboer til og lokalområdet ved testcentret forventes forelagt for regeringen og testcenterkredsen i 2. kvartal 2023.

Hvis regeringen og partierne bag aftalen på den baggrund beslutter at gå videre med en tilpasning af Høvsøre Testcenter, vil resultatet af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen blive sendt i offentlig høring. Herefter vil regeringen og aftalekredsen tage endelig stilling til tilpasningen af Høvsøre Testcenter, som vil kræve ændring af testcenterloven.

RELEVANTE LINKS

Lovgrundlag for testcenteret

Lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018

Tilpasning af Testcenter Høvsøre

Politisk aftale december 2021 Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0- vindmøller.

Indkaldelse af ideer og forslag februar-marts 2022 – nyhed og idéoplæg.