Landsplandirektiver 2020 - 2029

Oversigt over landsplandirektiver med ikrafttrædelse i perioden 2020 - 2029

Landsplandirektiv for areal til virksomhed i Allerød Kommune

Landsplandirektivet muliggør udvidelse af virksomheden WS Audiology (tidl. Widex), som har sit hovedsæde i Lynge i Allerød Kommune.

 

Landsplandirektiv for gastransmissions- og gasdistributionsledning med tilhørende tekniske anlæg

Landsplandirektivet har til formål at tilvejebringe plangrundlaget for en ny ca. 115 km lang gasledning fra Everdrup på Sjælland til Nakskov på Lolland. Gasledningen vil forsyne området med gas og sikre CO2-reduktioner. Gasledningen skal desuden give bedre vækstvilkår for erhvervslivet samt fastholdelse af lokale arbejdspladser. En ny gasledning vil knytte Lolland og Falster til det danske gassystem og dermed bl.a. sikre gas som mulige erstatning for kul og olie til nogle af øernes store, energiforbrugende arbejdspladser.

Se høringsmaterialet på Høringsportalen

Landsplandirektiv for arealer til erhverv i Tårnby Kommune og Dragør Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn

Landsplandirektivet muliggøre, at Tårnby Kommune og Dragør Kommune kan planlægge for erhvervsudvikling inden for to arealer på hhv. ca. 33 ha i Tårnby Kommune og ca. 17 ha i Dragør Kommune.

Landsplandirektiv for anvendelse af Svanemøllens Kaserne

Landsplandirektivets formål er at muliggøre opførelse af nybyggeri og indretning af eksisterende bebyggelse til forsvarsformål og beredskabsformål, herunder helikopterberedskab. Herudover er det bekendtgørelsens formål at muliggøre etablering af bygninger og tekniske anlæg i tilknytning til den del af den fremtidige Svanemøllens Skybrudstunnel, som forventes at gå igennem kaserneområdet.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Landsplandirektivet udlægger 20 sommerhusområder i kystnærhedszonen i 10 kommuner. Samtidig indeholder landsplandirektivet bestemmelser om tilbageførsel af ubebyggede sommerhusområder. Landsplandirektivet udlægger i alt 662 sommerhusgrunde under forudsætning af, at der tilbageføres 575 sommerhusgrunde fordelt i 13 områder.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Landsplandirektivet udpeger 65 udviklingsområder i kystnærhedszonen i 15 kommuner. Et udviklingsområde i en kommune træder i kraft når et generelt vilkår vedrørende Grønt Danmarkskort er opfyldt, jf. bekendtgørelsens § 3. Endvidere kan der for det enkelte udpegede udviklingsområde være fastsat betingelser, der skal være opfyldt, før et udviklingsområde helt eller delvist træder i kraft.

I udviklingsområder kan der uanset planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1, planlægges for inddragelse af nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, uden at der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnært sommerhusområde til byzone i Vordingborg Kommune (2021)

Landsplandirektivet giver Vordingborg Kommune mulighed for at overføre et sommerhusområde ved Kostræde Banker til byzone.

Landsplandirektivet fastsætter regler, der fraviger regler i planlovens § 5 b, om, at eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen skal fastholdes til ferieformål.