Miljøvurdering

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Forslag til kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner skal miljøvurderes i henhold til Miljøministeriets lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer