Udviklingsområder

Ændring af planloven juni 2017 giver mulighed for at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser.

Hvert fjerde år kan kommunalbestyrelserne ansøge indenrigs- og boligministeren om at udarbejde landsplandirektiv for udviklingsområderne i kystnærhedszonen. 

I udviklingsområderne får kommunerne større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone.

Planlægning for udviklingsområder 

Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en mulighed for kommunalbestyrelserne til at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af sammenhængende naturområder styrkes. Udviklingsområder er områder hvor der ikke kræves en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. 

Områder uden særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser

Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. Dog kan udviklingsområder åbne mulighed for udvikling af om­råder tæt ved kysten fx omkring byer og på små og mellemstore øer.

Områder, der indgår i Grønt Danmarkskort, kan ikke indgå i kommunens udviklingsområder. I kommunens ansøgning beskrives sammenhængen mellem udviklingsområder og områder udpeget til Grønt Danmarkskort.

Se også: Grønt Danmarkskort

Udpegning og ansøgning

Kommunalbestyrelsens ansøgning om udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen skal baseres på en kommuneplanstrategi. Kommunens ansøgning skal endvidere være baseret på en konkret og systematisk vurdering af kystlandskabet. Det kan fx være på baggrund af landskabskaraktermetoden eller en lignende metode, som er med til at kvalificere grundlaget for kommunernes udpegning af udviklingsområder.

Med udgangspunkt i en politisk vedtaget planstrategi med de foreslåede udviklingsområder ansøger kommunalbestyrelsen indenrigs- og boligministeren om udarbejdelse af landsplandirektiv for områderne.

Frist for ansøgning og landsplandirektiv

Én gang hvert fjerde år vil indenrigs- og boligministeren fastsætte en frist for, at kommunalbestyrelserne kan ansøge om udpegning af nye udviklingsområder inden for kystnærhedszonen samt om eventuel ændring af allerede udpegede udviklingsområder.

På baggrund af kommunernes ansøgninger udsender indenrigs- og boligministeren et forslag til landsplandirektiv for udpegning af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. Indenrigs- og Boligministeriet vil i behandlingen af ansøgningerne se på sammenhængen på tværs af kommunegrænser, hensynet til de nationale interesser i kystlandskabet og sammenhængen til det kommunalt udarbejdede Grønt Danmarkskort.

Processen, for at udarbejde landsplandirektiv for udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, vil følge de almindelige planprocedurer. Forslag til landsplandirektiv vil således blive sendt i offentlig høring i mindst 8 uger. Efter behandlingen af høringssvar, bemærkninger mm. kan erhvervsministeren udstede det endelige landsplandirektiv.

Læs mere om udviklingsområder og proces i Vejledning om Udviklingsområder i kystnærhedszonen.