Bymidtesamarbejdets aktiviteter og strategiske pejlemærker

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv. Derudover henviser siden til et par konkrete cases fra testbyforløbet.

Et bærende element i bymidtesamarbejderne er gennemførelsen af aktiviteter og projekter, der er relevante for bymidtesamarbejdets partnere og forventes at give effekter der kan bidrage til bymidtesamarbejdets overordnede formål. I valget af aktiviteter er det væsentligt at tage afsæt i en fælles forståelse for, hvordan man kan styrke parterne individuelt. Alle aktører i samarbejdet vil spørge sig selv, hvad de får ud af at bidrage med deres i forvejen knappe ressourcer i et bymidtesamarbejde.

Det er desuden vigtigt at iværksætte resultatskabende projekter så tidligt som muligt i etableringsfasen, da gode resultater vil kunne bruges som trædesten i processen.

Udviklingsplaner og strategiske pejlemærker

Arbejdet med levende bymidter kræver et langsigtet lokalpolitisk fokus og en helhedsorienteret tilgang med en klar og entydig retning for bymidten. Et tydeligt strategisk sigte kan desuden på mange måder være gavnligt for samarbejdet og højne effekterne af bymidteindsatsen.

En strategisk udviklingsplan er ofte en naturlig forudsætning for fysiske forandringer i bymidten. Formålet med en udviklingsplan behøver dog ikke nødvendigvis at være en fysisk forandring. Det kan også være at identificere en strategisk overligger, vision, ny fortælling eller at revitalisere det lokale samarbejde. Selve arbejdet med en udviklingsplan eller ny fortælling kan på kort sigt være mobiliserende. Det er dog vigtigt at genbesøge tidligere udviklingsplaner og den historik, der ligger for tidligere inddragelse og samarbejde.

Midlertidige afprøvninger

Midlertidige afprøvninger kan være en måde at bryde fastlåste vaner og forestillinger. Det kan fx være afspærring af pladser, placering af byrumsinventar, nye mødestader, mm. En del af testbyerne har arbejdet med midlertidige afprøvninger, hvor kommunen tester ideer til fremtidige initiativer af med prototyper. Det giver mulighed for at få feedback fra borgere, der er berørt af initiativerne. På baggrund af reaktionerne kan løsningen forfines, forkastes eller der kan genereres helt nye ideer.

Prioriteringer af ressourcer

De kan være mange ideer til, hvordan udfordringerne i en bymidte kan løses. En måde at arbejde strategisk og med at prioritere indsatser kan fx være gennem en forandringsteori.

Inspiration til bymidtesamarbejdets aktiviteter

Ud over at identificere strategiske pejlemærker eller udarbejde en fælles udviklingsplan kan bymidtesamarbejdet kaste sig ud i mange forskellige aktiviteter. På kort sigt har typiske opgaver for bymidtesamarbejder været fælles markedsføring, byliv-events, udsmykning, fundraising, branding- og kommunikationsindsatser, aktivering af tomme lokaler, byvandringer, netværksarrangementer og vidensdeling.

I det længere perspektiv kan bymidtesamarbejdet engagere sig i at gennemføre større investeringer og fysiske forandringer i byrummet. Det kan fx være projekter omkring ændringer i byrummets anvendelse, øget sikkerhed og tilgængelighed, forskønnelse eller klimasikring. Ud over fysiske forandringer kan samarbejdet også arbejde med tiltrækning af virksomheder og udvikling af nye forretningsmodeller, kompetenceudvikling af samarbejdets aktører (fx øget digitalisering eller kundeservice) eller med at samle aktørernes data og viden i en fælles videns- og statistikbank.

Inspirationscases

Neden for har vi samlet en række inspirerende cases om bymidtesamarbejdets aktiviteter og projekter.

Værktøjskassen

Du er her: Udviklingsplaner og aktiviteter