Testbyer i Partnerskab for levende bymidter

Efter en ansøgningsrunde er der i november 2021 udvalgt fem mindre og mellemstore byer, som skal kvalificere partnerskabets værktøjskasse og anbefalinger.

Partnerskab for levende bymidter er et forløb med to faser. Den første fase, som er beskrevet her, udmøntede sig i udgivelsen af partnerskabets værktøjskasse og anbefalinger i maj 2021. Fase 2 skal kvalificere og opdatere værktøjskasse og anbefalinger ved at teste dem i praksis. Det sker i samarbejde med fem testbyer, som har ansøgt og er blevet udvalgt til at indgå i et testbyforløb. De fem udvalgte byer er:

  • Lemvig, Lemvig kommune
  • Rødekro, Aabenraa kommune
  • Vojens, Haderslev kommune
  • Vordingborg, Vordingborg kommune
  • Ringsted, Ringsted kommune

De fem byer skal gå i partnerskab med handelsstandsforeninger og/eller andre relevante lokale aktører, og udarbejde en udviklingsplan for bymidten. Målet er således at skabe de bedste forudsætninger for at vende en udfordret bymidtes udvikling til glæde og gavn for kommunens indbyggere og erhvervsliv, samtidigt med at de samlede erfaringer kan være til gavn for nogle af de mange byer, som oplever lignende udfordringer og står overfor samme udviklingsopgave.

Der afholdes i efteråret 2022 et evalueringsseminar, hvor testbyerne får mulighed for at præsentere og diskutere deres forløb, samt værktøjerne og anbefalingernes anvendelighed. Testbyforløbet strækker sig over et år, og afsluttes i december 2022. Når forløbet er afsluttet, følges der op med en samlet evaluering, og eventuel supplering af partnerskabets værktøjskasse og anbefalinger. Testbyernes erfaringer og viden deles desuden løbende her på siden.

Nedenfor kan du læse mere om de fem testbyer.

Testbyer i fase 2

Lemvig

Lemvig by har knap 7.000 indbyggere. Byen oplever en række konkrete udfordringer, heriblandt faldende beskæftigelse i detailhandlen i Lemvig kommune på trods af stigninger på landsplan, tomme butikslokaler i bymidten og et uforløst turismepotentiale.

Lemvig ønsker at udnytte væksten i bl.a. kystturismen bedre til at skabe en levende bymidte i Lemvig. Med inspiration i bl.a. Tivolis arbejde med sæsoner undersøge det om samme tilgang kan skabe øget liv i Lemvig uden for sommersæsonen.

De tidligere foreninger Lemvig Handel, Thyborøn Handel og Lemvig-Thyborøn Turistforening er i 2021 blevet samlet i én forening (Lemvig-Thyborøn Handel & Turisme) efter at have deltaget i projektet "Sammen om lokal handel". Der er som led i projektet også gennemført turisme- og detailhandelsanalyser. Det nye samarbejde er et godt afsæt for at udvikle en fælles plan for bymidten.
 

Rødekro

Rødekro har knap 6.000 indbyggere. Der er syv km til Aabenraa, som er hovedby i kommunen. Rødekro oplever en række konkrete udfordringer, heriblandt faldende befolkning i aldersgruppen 0-64 år og stigning i 65+, for spredte butikker og udflytning af større dagligvarebutikker, samt behov for optimering af byens byrum og fysiske forbindelse. Derudover mangler byen et samlet samarbejdsforum.

Formålet med bymidteindsatserne er at give Rødekro identitet og fokus i relation til hovedbyen Aabenraa. Der skal skabes en organisering omkring udviklingen af bymidten, hvor der i fællesskab sættes retning, formuleres vision og målsætninger. I den fælles udviklingsplan skal der bl.a. fokuseres på fysisk forskønnelse af byrum, kobling af stationsområdet med bymidten, aktivering af tomme ejendomme og udnyttelse af potentialet i Hærvejsruten, som løber gennem bymidten.
 

Vojens

Vojens har ca. 7.400 indbyggere. Der er syv km til Haderslev, som er hovedby i kommunen. Vojens oplever en række konkrete udfordringer, heriblandt faldende indbyggertal, lave ejendomspriser, lang afstand mellem butiksområderne i bymidten og tomme butikslokaler.

Formålet med bymidteindsatserne er at sætte en positiv udvikling i gang i Vojens, som har været udfordret i flere år. For at opnå dette er der behov for at etablere et privat-offentligt bysamarbejde og formulere en fælles, helhedsorienteret strategi. Der kan bl.a. arbejdes med at målrette det nystartede BID-samarbejde eller opnå større synergi med byens store idræts- og motorsportsevents.
 

Ringsted

Ringsted har 23.000 indbyggere og er hovedby i kommunen. Byen oplever en række konkrete udfordringer, heriblandt forfaldende og uudnyttede ejendomme i bymidten og manglende sammenhæng mellem bymidten og byens øvrige publikumsorienterede funktioner.

Formålet med bymidteindsatserne er en revitalisering af den historiske bymidte. For at opnå dette ønskes der viden og enighed om, hvilke funktioner og aktiviteter, der er vigtige for sammenhængskraften i bymidten. Herunder hvordan samspillet mellem byrum, stisystemer, sociale mødesteder, handelsliv, kultur- og fritidstilbud, privat og offentlig service og andre udadvendte funktioner kan bidrage med at vende udfordringer til muligheder.
 

Vordingborg

Vordingborg by har ca. 12.000 indbyggere. Byen oplever en række konkrete udfordringer, heriblandt tomme butikslokaler, manglende opholdssteder for unge og børn og mangel på en fælles identitet for byen.

Da der er et veletableret bymidtesamarbejde i Vordingborg, er formålet med bymidteindsatsen at udvikle bymidtesamarbejdets aktiviteter, herunder aktivere tomme butikslokaler og skabe nye rum og aktiviteter for børn og unge. Fokus vil være at skabe synlige og fysiske forandringer i bymidten i et samarbejde mellem byens unge, ejendomsejerne i bymidten og kulturinstitutionerne med Byforum Vordingborg som facilitator. Ambitionen er at udarbejde en fremadskuende helhedsplan og bymidtestrategi, der sætter retning og skaber en stærk identitet for byen.


Fælles for testbyernes forløb

Testbyerne er, som det fremgår af beskrivelserne ovenfor, forskellige; de har forskellige udfordringer, og forskellige potentialer at arbejde med. Derfor vil testbyforløbene udvikle sig i forskellige tempi, og opnå forskellige resultater. Det er en central pointe i partnerskabets rapport, at der ikke findes en hurtig, universel løsning, som kan applikeres alle udfordrede bymidter. Arbejdet ligger derfor i høj grad i at identificere udfordringer, løsningspotentialer og lokale samarbejdsmuligheder.

De fem testbyer skal ved forløbets afslutning have udarbejdet en udviklingsplan for deres bymidte. Der findes mange forskellige typer af udviklingsplaner- og strategier. Det centrale i testbyforløbet er, at testbyerne oplever et fremskridt i forankringen af deres bymidtesamarbejde. Udviklingsplanen kan derfor se meget forskellige ud, men vil alle indeholde overvejelser om blandt andet Vision og strategi, Fysisk plan, Aktivitetsplan, Handlingsplan og Finansieringsplan. Læs mere om, hvad en udviklingsplan består af (pdf).

Testbyerne samles løbende til fællesmøder, hvor der stilles skarpt på et tema, som på trods af lokale forskelligheder har tværgående relevans.

Partnerskabets fase 2