Lokalplaner

Vejledning til indberetning af lokalplaner med tilhørende lokalplandelområder og byggefelter i Plandata.dk.

Indholdsfortegnelse

1. Indledning 

2. Indberetning af forslag til lokalplan

3. Forlængelse af høringsperioden 

4. Vedtagelse af en lokalplan

5. Fejlrettelser 

6. Aflysning 

GIS - skabeloner og Datamodeller 

Læs mere om lokalplanlægning, tilvejebringelsen af lokalplanlægning, samt hvilke regler der er gældende inden for lokalplanlægning:

Lokalplanlægning

Lokalplaner samt tilhørerende lokalplandelområder og byggefelter skal indberettes i Plandata.dk

Indledning

Vejledningen følger en lokalplans ”livsforløb” i Plandata.dk, som er illustreret i Figur 1. En ny lokalplan vil altid først blive oprettet som en ”kladde til forslag”. Når en lokalplan er i status kladde, er den ikke synlig for offentligheden, og det er muligt at gemme kladden inden alle obligatoriske felter er udfyldt. Imens lokalplanen er i høring, oprettes en ”Kladde til vedtagelse”, hvori eventuelle rettelser til lokalplanen kan påbegyndes inden den offentliggøres som ”Vedtaget”.
I vejledningen gennemgås de forskellige indberetningskrav og -muligheder i de enkelte status i lokalplanens ”livsforløb”.
Se Planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk for en mere dybdegående guide til, hvilke status planer gennemgår i Plandata.dk, herunder mulighederne for at foretage fejlrettelser.

 

Figur 1. Oversigt over en lokalplans tilvejebringelse og ophævelse fra "Kladde til forslag" til "Aflyst" i Plandata.dk.

1.1. Opbygningen af en lokalplan i Plandata.dk

I Plandata.dk indberettes lokalplaner og der registreres oplysninger om henholdsvis planområdet, delområder og byggefelter som vist på Figur 2.

Delområder og byggefelter vil følge lokalplanens status, men kan aflyses, fejlrettes og ændres specifikt. Det er ikke alle lokalplaner der indeholder delområder og byggefelter, men hvis disse findes i lokalplanen, skal de registreres i Plandata.dk.

Figur 2. Lokalplaners tre niveauer i Plandata.dk: Planområdet, delområder og byggefelter.

2. Indberetning af forslag til lokalplan

For at indberette en ny lokalplan, klikkes på ”Indberet plan” på forsiden af Plandata.dk, Figur 3, A, og plantypen ”Lokalplan” vælges fra dropdown-menuen. Dette åbner Plandata.dk’s indberetningsflow.

Figur 3. Indberetningen af en plan starter ved at vælge plantypen i drowdown-menuen i "Indberet plan" på forsiden af Plandata.dk.

2.1. Status "Kladde til forslag"

Når lokalplanen oprettes, har den status ”Kladde til forslag”. Når planen er i status ”Kladde” er planen ikke synlig for offentligheden, og det er muligt løbende at lukke og gemme registreringerne i Plandata.dk inden at alle obligatoriske felter er udfyldt, eller at der er uploadet en gyldig geometri. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. En kladde kan desuden slettes. 
Læs mere om, hvad der gør, at en geometri er gyldig i Plandata.dk på Plandata.dk's tekniske information om GIS-skabeloner.
Indberetningsflowet af en plan i Plandata.dk følger trin, som fremgår af venstremenuen, Figur 4, A. Registreringerne i kladden gemmes, når der skiftes trin, som kan gøres enten ved at klikke i venstremenuen eller ved at klikke ”Næste”, Figur 4, B. 

Figur 4. Indberetningsflowet i Plandata.dk. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. Kladden kan gemmes uden at alle obligatoriske felter er udfyldt.

2.2. Trin 1: Stamdata

Ved oprettelse af en ny lokalplan registreres generelle oplysninger kaldet stamdata. Første gang kladden gemmes, tildeles den automatisk et unikt planid, Figur 4, C. Planid’et kan ikke ændres, og det vil følge planen i hele dens livsforløb. Planid’et kan løbende bruges til at identificere den konkrete lokalplan i Plandata.dk. 
Der skal angives et ”Plannummer”, et ”Plannavn” og eventuelt et ”Plandistrikt” for lokalplanen, Figur 4, C.

2.2.1. Plandokument

Der skal uploades et plandokument i PDF-format. Dette kan enten gøres ved klikke på ”Upload plandokument”, hvorefter plandokumentet vælges gennem stifinderen, Figur 4, D. Det er også muligt at trække PDF-filen hen til feltet ”Træk fil hertil”.

Så længe planen har status som ”Kladde” kan en ny version af plandokumentet uploades ved at gentage uploadet.

2.2.2. Geografi

Planområdets geografiske afgrænsning registreres ved at klikke ”Tilføj geografi”, Figur 4, E. Dette åbner for et nyt vindue, hvor det er muligt at registrere lokalplanens planområde enten ved ”Upload geometri”, Figur 5, A, eller ved at tegne en geometri ved brug af ”Tegneværktøjer”, Figur 5, B. 
Se mere om brug af tegneværktøjet i vejledningen til tegneværktøjet.
Klik ”Gem” for at gemme geometrien eller luk for at komme tilbage til indberetningsflowet uden at gemme geometrien, Figur 5, C.

Figur 5. For at angive en geografi til lokalplanområdet åbnes et nyt vindue, planens geografiske afgrænsning kan tegnes eller uploades.

2.2.3. Delområder

Hvis lokalplanen indeholder delområder, tilføjes disse ved at klikke ”Tilføj delområder”, Figur 4, F. Et nyt delområde skal tildeles et navn og en geometri. Delområdets navn skal være unikt inden for lokalplanen. Delområdets geografiske afgrænsning udarbejdes på samme måde som for lokalplansområdet, beskrevet ovenfor. 
Når delområdet gemmes, bliver det automatisk tildelt et unikt planid

2.3. Trin 2: Zone og anvendelse

I Trin 2 er det muligt at registrere lokalplanens zone og anvendelse. De fleste bestemmelser indberettes enten på lokalplanniveau eller på delområdeniveau. Først indberettes de bestemmelser som gælder for hele lokalplanområdet, Figur 6, A, B, C, D. Bestemmelser for de i Trin 1 registrerede delområder, indberettes under ”Delområder”, Figur 6, E.

 

Figur 6. I Trin 2 angives lokalplanens bestemmelser om Zone og Anvendelse for lokalplanområdet og delområder.

2.3.1. Zone

Hvis lokalplanen regulerer områdets zonestatus, skal denne indberettes i feltet ”Fremtidig zone”, Figur 6, A. Hvis lokalplanen ikke regulerer områdets zonestatus, eller hvis lokalplanens zonebestemmelser er angivet på eksempelvis delområdeniveau, markeres feltet ”Markér her, hvis zone fastholdes eller reguleret et andet sted”, Figur 6, A.

2.3.2. Kompleks plan

Såfremt en lokalplan eller et delområde på ingen vis kan registreres retvisende i Plandata.dk, er det i stedet muligt at markere planen som ”Kompleks”, Figur 6, B. Det kan eksempelvis være, hvis lokalplanen indeholder alternative scenarier for delområders geografi, som udelukker hinanden, og planens bestemmelser derfor ikke kan stedbestemmes og registreres retvisende. Angives en plan som kompleks, skal der angives en kort beskrivelse af årsagen til at planen er kompleks,  Figur 6, B.

Registreres en lokalplan som kompleks, er dette den eneste oplysning, der nedbrydes fra den pågældende plan til relaterede deljordstykker. At en plan er markeret som kompleks forårsager ikke, at deljordstykker udtages til manuel kontrol i kommunen.

 

BEMÆRK

Hvis en lokalplan er registreret som en kompleks plan, kan der ikke registreres yderligere oplysninger om anvendelse, udstykning eller bebyggelsesomfang for planen.

2.3.3. Anvendelse

Hvis lokalplanen ikke regulerer anvendelse eller anvendelse reguleres et andet sted, markeres dette i feltet ”Markér her, hvis anvendelse reguleres et andet sted”, Figur 6, C. Indeholder lokalplanen anvendelsesbestemmelser, skal der angives én generel anvendelse og mindst én specifik anvendelse.

 

BEMÆRK
Hvis lokalplanens anvendelse reguleres på delområdeniveau, anbefales det at angive en generel og en specifik anvendelse på lokalplanniveau, som afspejler et generelt billede af planens anvendelse. Dette gøres for at lokalplanen vises på en meningsfuld måde på kort.plandata.dk.
Indberettes anvendelse både på lokalplan- og delområdeniveau, er det delområdets anvendelsesbestemmelser, som nedbrydes til deljordstykkeniveau. For yderligere information om deljordstykker og nedbrydning af bestemmelser, se "Deljordsstykker i Plandata.dk" på Plandata.dk. 
2.3.3.1. Generel anvendelse

Planens generelle anvendelse afgør blandt andet, hvordan planen vises på kort.plandata.dk. Der skal vælges en generel anvendelse fra dropdown-menuen under ”Generel anvendelse”, Figur 7, A.

2.3.3.2. Specifik anvendelse 

Hvis planen regulerer anvendelse, skal der angives mindst én specifik anvendelseskategori. Indberetningsfeltet til specifikke anvendelseskategorier fungerer både som søgefelt ud fra søgeord eller tal samt som en dropdown-menu, Figur 7, B. 

Figur 7. Indberetning af generel og specifikke anvendelseskategorier.

2.3.3.3. Miljøklasser

Hvis lokalplanen indeholder bestemmelser om tilladte miljøklasser for virksomheder i området, skal disse angives. Hvis lokalplanen indeholder bestemmelser om miljøklasser, angives både den mindste og den højeste tilladte miljøklasse i området.

2.3.4. Øvrigt

Hvis lokalplanen indeholder bestemmelser for bygningsbevaring eller bestemmelser for, hvordan skilte og facader i området må se ud, skal dette registreres, Figur 6, D. Med bygningsbevarende bestemmelser menes, at bebyggelsen kun må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres med tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
Angives det at lokalplanen indeholder bevaringsbestemmelser, fremkommer et tekstfelt, hvor det er muligt at angive en kort beskrivelse af lokalplanens bestemmelser om bygningsbevaring, Figur 8, A.

 

Figur 8. Det er muligt at angive en kort overordnet beskrivelse af bestemmelserne for bygningsbevaring.

2.3.5. Delområder

Under ”Delområder” er det muligt at indberette bestemmelser for de i Trin 1 registrerede delområder, Figur 6, E.
Delområderne kan indeholde de samme oplysninger som beskrevet for lokalplanniveau, Afsnit 2.3.1 til Afsnit 2.3.4.

2.4. Trin 3: Omfang og udstykning

I Trin 3 er det muligt at indberette omfangs- og udstykningsbestemmelser. På samme vis som i Trin 2, er det muligt at registrere bestemmelserne enten på lokalplanniveau eller på delområdeniveau.

 

Figur 9. I Trin 3 er det muligt at angive lokalplanens Omfang- og Udstykningsbestemmelser.

2.4.1. Bebyggelsesomfang

Hvis lokalplanen ikke indeholder omfangsbestemmelser på lokalplanniveau, markeres feltet ”Markér her, hvis bebyggelsesomfang reguleres et andet sted”, Figur 9, A.
Hvis lokalplanen indeholder omfangsbestemmelser, klikkes på ”Tilføj bestemmelser”, Figur 9, A, hvilket åbner dropdown-menuen, Figur 10.

 

Figur 10. Drop-down menu med omfangstemmelser i Plandata.dk.

I Figur 11 er der tilføjet en række omfangsbestemmelser. Bemærk at der for nogle omfangsbestemmelser skal angives en enhed, Figur 11, B, og at det er muligt at tilknytte omfangsbestemmelser til de enkelte specifikke anvendelseskategorier, som er tilladt i området. Det er desuden muligt at fjerne en omfangsbestemmelse ved at klikke på ”Slet”, Figur 11, A.

Figur 11. Eksempel på indberetning af omfangsbestemmelser i lokalplan.

2.4.1.1. Enhed for omfangsbestemmelsen

For bestemmelserne ”Maks. bebyggelsesprocent”, ”Maks. etageareal (m2)” og ” Maks. rumfang (m3 pr. m2)” skal det angives, hvilken enhed bestemmelsen er gældende for. I dropdown-menuen, kan følgende enheder vælges, Figur 11, B:

 • Den enkelte ejendom: Ét eller flere jordstykker, der ifølge notering i Matriklen skal holdes samlet. En ejendom kan være fordelt i flere og/eller samme kommune samt både bestå af grunde og jordstykker.
 • Den enkelte grund: Består at ét eller flere jordstykker som er fysisk sammenhængende og indgår i den samme samlede ejendom.
 • Det enkelte jordstykke: Et areal på jordoverfladen, som er afgrænset af matrikelskel og er registreret i matrikelregisteret.
 • Området som helhed: Omfangsbestemmelser som beregnes for området som helhed, forholdes enten til det samlede lokalplanområde eller et eller flere delområde. Se afsnit 2.4.4.1, Bebyggelsesomfang gældende for flere delområder.
2.4.1.2. Specifik anvendelse

Det er muligt at tilknytte omfangsbestemmelser til én eller flere af de registrerede specifikke anvendelser. Den specifikke anvendelse vælges fra dropdown-menuen ”Specifik anvendelse”, Figur 11, C. Efterlades feltet på ”vælg”, er omfangsbestemmelsen gældende for alle registrerede specifikke anvendelser. Det er kun muligt at angive den samme omfangsbestemmelse én gang for hver specifik anvendelse.

2.4.2. Udstykning

Under ”Udstykning” angives lokalplanens udstykningsbestemmelser, Figur 9, B. I Plandata.dk registreres den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning samt udstykningsforbud. Hvis lokalplanen ikke indeholder nogen af disse bestemmelser, markeres feltet ”Markér her, hvis udstykning reguleres et andet sted”.
Indeholder lokalplanen udstykningsbestemmelser, klikkes på ”Tilføj bestemmelser”, Figur 12, A. Herefter vælges der imellem bestemmelserne ”Min. Udstykning” og ”Må ikke udstykkes”. Disse bestemmelser kan tilknyttes de registrerede specifikke anvendelseskategorier. 
Udstykningsbestemmelser som ikke er tilknyttet en specifik anvendelseskategori, gælder for alle registrerede anvendelseskategorier – medmindre anvendelseskategorien har tilknyttet en anden udstykningsbestemmelse. 
I eksemplet i Figur 12, A, må grunde ikke udstykkes til etageboligbebyggelse mens grunde til tæt-lav boligbebyggelse udstykkes med en grundstørrelse på mindst 400 m2. Grunde til øvrige registrerede anvendelseskategorier, kan udstykkes med en grundstørrelse på minimum 700 m2.

 

Figur 12. Eksempel på indberetning af udstykningsbestemmelser.

2.4.3. Øvrigt

Hvis en lokalplan indeholder bestemmelser, som har betydning for øvrige registrerbare bestemmelser, men som ikke i sig selv kan registreres, kan disse i stedet angives som ”særlige forhold”.

Ved at markere feltet ”Markér her, hvis planen indeholder særlige forhold, som har betydning for dens øvrige registrerede bestemmelser.”, åbnes et tekstfelt, hvori de særlige forhold kan angives, Figur 13, A.

 

Figur 13. Angivelse af bestemmelser med betydning for byggeretten i "Særlige forhold".

Når der angives særlige forhold for en plan, skal der tages stilling til, om de skaber et behov for, at de deljordstykker, der er relateret til planen, bliver udtaget til manuel kontrol i kommunen, Figur 13, B. 
Når et deljordstykke bliver udtaget til manuel kontrol i kommunen, kan dets nedbrudte bestemmelser om anvendelse, bebyggelsesomfang og udstykning korrigeres og godkendes af kommunen.
Indeholder en plan eksempelvis bestemmelser for bebyggelsesprocenten på et geografisk afgrænset område, som ikke har egen geometri (dvs. det ikke udgør eksempelvis et delområde), så kan denne bestemmelse korrigeres på deljordstykkerne inden for det pågældende geografiske område. De øvrige deljordstykker, som også er udtaget til manuel kontrol i kommunen, men hvor korrigering ikke er nødvendig, kan godkendes uden korrigering.
Såfremt det ikke er muligt at pege på specifikke deljordstykker, hvor en plans særlige forhold bør resultere i korrigering af nedbrudte bestemmelser, så skaber de særlige forhold ikke et behov for at kunne korrigere på deljordstykkeniveau. Det kan for eksempel være, at en plan fastlægger, at ”to bygninger i området må bygges en etage højere end i resten af planområdet”; ud fra denne oplysning alene kan der ikke peges på specifikke deljordstykker (geografisk område), hvor bestemmelser om bebyggelsesomfang bør korrigeres, og derfor er der ikke grund til at deljordstykkerne udtages til manuel kontrol i kommunen som følge af det særlige forhold.

Få mere information om hvad deljordstykker er, hvilke bestemmelser der nedbrydes til deljordstykker samt hvordan de håndteres på Plandata.dk.

2.4.4. Delområder

Under ”Delområder” er det muligt at indberette omfangs- og udstykningsbestemmelser for lokalplanens delområder, Figur 9, D. De i Trin 1 registrerede delområder kan indeholde de samme typer bestemmelser som på lokalplansniveau.

2.4.4.1. Bebyggelsesomfang gældende for flere delområder

Omfangsbestemmelserne ”Maks. bebyggelsesprocent” og ”Maks. etageareal” kan indberettes som værende gældende for flere delområder. Dette betyder, at der inden for de angivne delområder under ét må opføres bebyggelse, svarende til det angivne omfang. For at tilføje bebyggelsesomfang for flere delområder, klik på pilen, Figur 14, A, og derefter på ”Tilføj bestemmelser”, Figur 14, B.

 

Figur 14. Indberetning af bebyggelsesomfang for flere delområder.

I eksemplet i Figur 14, er der angivet to bestemmelser for flere delområder; der må bygges et etageareal på 8000 m2 til kontor- og serviceerhverv inden for delområderne I, II og III. Desuden må delområde II og III bebygges med en bebyggelsesprocent på 40 til de øvrige registrerede anvendelseskategorier.

2.5. Trin 4. Byggefelter

I Trin 4 er det muligt at registrere byggefelter, hvis lokalplanen indeholder disse. Dette gøres ved at klikke ”Tilføj byggefelt”, Figur 15, A. Byggefeltets navn skal være unikt inden for lokalplanen og når byggefeltet gemmes, bliver det automatisk tildelt et unikt planid.

 

Figur 15. I Trin 4 registreres byggefelter.

2.5.1. Byggefeltstyper

Når et byggefelt oprettes, skal der angives en byggefeltstype. Byggefeltstypen er afgørende for, hvilke bestemmelser der kan og hvilke bestemmelser der skal tilknyttes byggefeltet.
Typer af byggefelter, der kan registreres i Plandata.dk: 

 • Type 1, byggefelt der begrænser byggeret: Byggefelter der begrænser byggeretten vælges, hvis der inden for den lokalplan, eller det delområde, som byggefeltet ligger i, udelukkende må bygges inden for byggefelterne. Bemærk at byggefelter af type 1 og type 2 ikke kan placeres inden for samme lokalplan- eller delområde.
 • Type 2, byggefelt der delvist begrænser byggeret: Byggefelter som delvist begrænser byggeretten vælges, hvis der inden for byggefeltet gælder andre omfangsbestemmelser end hvad der ellers er gældende i lokalplanen, eller delområdet, som byggefelterne ligger i. Bemærk at byggefelter af type 1 og type 2 ikke kan placeres inden for samme lokalplan- eller delområde.
 • Type 3, vejledende byggefelt: Vejledende byggefelter er byggefelter som viser lokalplanens intention for bygningers placering, men hvor den endelige placering kan ændres ved lokalplanens realisering.
 • Type 4, byggefelt med særligt udpeget anvendelse: Byggefelter med særligt udpeget anvendelse, er områder som tillader en anvendelse der ellers ikke tillades i den lokalplan eller det delområde som planen ligger i. Dette kunne eksempelvis være placeringen af tekniske anlæg.

2.5.2 Geografi

Alle byggefelter skal have en geografisk afgrænsning. I ”Tilføj geometri” er det muligt at uploade geometrier (se Afsnit 2.2.2) eller tegne med hjælp fra tegneværktøjerne. Bemærk at et byggefelt kan bestå af mere end én geometri og at byggefeltets geometri(er) kan indgå i mere end ét delområde.
Figur 16 viser et eksempel, hvor ét byggefelt består af flere geometrier, som ligger i forskellige delområder.

 

Figur 16. Eksempel på byggefelt (med rødt) der udgøres af flere geometrier på tværs af delområder (med sort).

2.5.3. Anvendelse for byggefelt

Hvis byggefeltet ikke regulerer anvendelse, skal dette angives i feltet ”Markér her hvis anvendelsen ikke reguleres specifikt på dette byggefelt”, Figur 15, C.
Regulerer byggefeltet anvendelse, vælges én eller flere specifikke anvendelser fra dropdown-menuen, Figur 15, C. 
Afhængigt af byggefelttypen, gælder regler for registreringen af anvendelse:

 • Type 1 og type 2: Der kan kun vælges de specifikke anvendelser, som er registreret på lokalplanniveau eller delområdeniveau som byggefeltet er placeret i.
 • Type 3: Er vejledende, det er dermed ikke fastlagt eller bestemt hvorvidt der skal bygges indenfor det angivet felt. 
 • Type 4: der skal angives mindst én specifik anvendelseskategori, da byggefeltet regulerer særligt udpeget anvendelse.

2.5.4. Bebyggelsesomfang for byggefelt

Hvis byggefeltet ikke indeholder omfangsregulerende bestemmelser, skal dette angives i feltet ”Markér her hvis bebyggelsesomfang ikke reguleres specifikt på dette byggefelt”.
Afhængigt af byggefelttypen, gælder regler for registreringen af omfangsbestemmelser:

 • Type 1: byggefeltet absorberer byggeretten fra den lokalplan eller det delområde som byggefeltet ligger i. Det er derfor ikke muligt at angive et maks. etageareal, da dette vil være angivet på lokalplan- eller delområdeniveau.
 • Type 2: byggefeltet skal angive et maks. etageareal. 

Hvis byggefeltet indeholder omfangsregulerende bestemmelser, kan disse tilknyttes de registrerede anvendelseskategorier, som beskrevet i Afsnit 2.4.1.

2.6. Trin 5: Datoer og parter

2.6.1. Datoer

Før lokalplanen kan sendes i offentlig høring, skal der angives en ”Forslagsdato”, som er datoen, hvor kommunalbestyrelsen vedtog lokalplanforslaget samt en start- og slutdato for høringsperioden. Når datoerne er registreret, vil feltet ”Høringsperiode” angive høringsperioden i uger og dage, Figur 17, A. Se mere i planlovens kapitel 6

2.6.2. Høringsparter

Det er muligt at angive, hvilke høringsparter, der skal modtage en e-mail vedrørende lokalplanforslagets offentliggørelse, Figur 17, B. Landsdækkende (obligatoriske) høringsparter administreres af Plan- og Landdistriktsstyrelsen kan ikke fravælges. Kommunen administrerer kommunale (valgfrie) høringsparter under ”Administrer høringsparter”, Figur 17, C. 

 

Figur 17. I Trin 5 skal Forslagsdato samt Startdato og Slutdato for høringsperioden angives.

2.7. Trin 6: Opsumering og offentliggørelse af forslag

Trin 6 viser en opsummering af de registrerede oplysninger fra Trin 1-5.  Er der en mangelfuld registrering i forhold til de obligatoriske felter, vises dette med et rødt kryds og markeres med ”Mangler data” ud for det pågældende trin, Figur 18, A. Er alle obligatoriske felter udfyldt i et trin, markeres dette med ”Udfyldt korrekt”, Figur 18, B.

Figur 18. Trin 6 viser en opsummering af registreringerne.

Lokalplanen kan indberettes som forslag, når alle obligatoriske felter. Dette gøres ved at klikke ”Indberet forslag” nederst på Trin 6, Figur 19, A.

Figur 19. I Trin 6 offentliggøres forslaget ved at klikke "Indberet forslag". 

Lokalplanen er nu offentliggjort og sendt i offentlig høring til landsdækkende (obligatoriske) og kommunale (valgfrie) høringsparter. Desuden sendes en e-mail med en kvittering for offentliggørelsen til den mailadresse, som er registreret til brugerens NemID. 

BEMÆRK

Offentliggørelsen sker på datoen for høringsstart og efter der er klikket "Indberet forslag". En kvittering for indberetningen sendes ligeledes på startdatoen for høringsperioden.

3. Forlængelse af høringsperioden

Indtil dagen, hvor høringsperioden udløber, er det muligt at forlænge høringsperioden. For at forlænge høringsperioden, fremsøg lokalplanen på forsiden af Plandata.dk og klik ”Vis plan”. Vær her opmærksom på at søgningen er filtreret til at vise ”Lokalplan” og ”Forslag”.
Fra overblikssiden over lokalplanen klikkes på de tre prikker i øverste højre hjørne, hvorefter der kan klikkes ”Forlæng høringsperiode”, Figur 20, A.

Figur 20. Det er muligt at forlænge høringsperioden indtil dagen, hvor høringsperioden slutter.

Derefter åbnes der et nyt vindue, hvori slutdato for høringsperioden kan ændres. Ved forlængelse af høringsperioden skal der uploades et nyt plandokument. Derudover skal der angives en begrundelse for forlængelsen af høringsperioden i en supplerende meddelelse til de høringsparter, der blev informeret, da lokalplanen kom i høring. 
Til sidst klikkes der ”Forlæng høringsperiode”. Planen er nu blevet sendt i forlænget høring, og en meddelelse om statusændring sendes til landsdækkende (obligatoriske) og kommunale (valgfri) høringsparter.

4. Vedtagelse af en lokalplan

Imens lokalplanen er i høring, eller efter endt høring, oprettes en ”Kladde til vedtagelse”, hvori eventuelle rettelser til lokalplanen kan påbegyndes inden den offentliggøres som ”Vedtaget”.  
En ”Kladde til vedtagelse” oprettes ved at fremsøge lokalplanen på forsiden af Plandata.dk og åbne lokalplanen ved at klikke ”Vis plan”. Bemærk at søgningen skal filtreres til at vise ”Lokalplan” og ”Forslag”. Nederst på overblikssiden for den valgte lokalplan, er det muligt at klikke ”Kladde til vedtagelse”, Figur 21, A.

 

Figur 21. På overblikssiden for lokalplanforslaget er det muligt at klikke "Kladde til vedtagelse" og påbegynde registreringen inden den vedtagne lokalplan offentliggøres.

Alle registrerede oplysninger fra forslaget, vil være overført til kladden til vedtagelse. I kladden til vedtagelse er det, ligesom i kladden til forslag, muligt løbende at registrere de oplysninger som tilgår eller rettes i lokalplanen frem mod vedtagelsen i kommunalbestyrelsen. I kladden til vedtagelse kan alle 6 trin i venstremenuen gennemgås på samme måde som da ”Kladden til forslag” blev oprettet.

 

BEMÆRK

Lokalplanen vil fortsat ligge i status forslag indtil lokalplanen er endeligt vedtaget.

For at redigere i kladden til vedtagelse, skal den fremsøges fra forsiden i Plandata.dk. Lokalplanen findes både som ”Forslag” og som ”Kladde til vedtagelse”. Når kladden er fremsøgt, klikkes på ”Rediger kladde” nederst på kladdens overbliksside.

I det følgende gennemgås de nye oplysninger, der skal registreres for at kunne vedtage lokalplanen. Alle de registrerede oplysninger kan ændres under hensyntagen til planlovens kapitel 6 krav om, at større ændringer mellem forslag og vedtagelse kan udløse behov for fornyet høring. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen tager beslutning om behov for fornyet høring, skal der indberettes et nyt forslag og det bortfaldne forslag kan aflyses.

4.1. Trin 1: Stamdata

I Trin 1 skal det vedtagne plandokument uploades, Figur 22, A. Det er desuden muligt at se det tidligere uploadede plandokument, Figur 22, B.

Figur 22. I Trin 1 skal det vedtage plandokument uploades.

4.2. Trin 5: Datoer og parter

Inden offentliggørelsen af den vedtagne lokalplan, skal vedtagelsesdato og ikrafttrædelsesdato angives, Figur 23, A. ”Vedtagelsesdatoen” er den dato, hvor kommunalbestyrelsen har vedtaget planen. Vedtagelsesdatoen skal være før dags dato og efter høringsperiodens udløb. 
”Ikrafttrædelsesdatoen” er den dato, hvor lokalplanen offentliggøres og således er juridisk gældende. Hvis Ikrafttrædelsesdato ikke angives, sættes den af systemet til dags dato. Ikrafttrædelsesdatoen kan tidligst være dags dato.
Det skal desuden angives, hvilke parter der skal orienteres om lokalplanens vedtagelse. Som udgangspunkt er de høringsparter, som blev orienteret, da planen blev sendt i forslag tilvalgt i listen over høringsparter. 

 

Figur 23. I Trin 5 registreres lokalplanens vedtagelses- og ikrafttrædelsesdato.

4.3. Trin 6: Opsummering og offentliggørelse

Lokalplanen kan indberettes som vedtaget, når alle obligatoriske felter er udfyldt og høringsperioden er udløbet. Klik ”Indberet vedtaget plan” for at offentliggøre lokalplanen som en vedtaget, Figur 24, A.
De markerede høringsparter får tilsendt en e-mail om lokalplanens offentliggørelse. Derudover sendes en e-mail med en kvittering for indberetningen til mailadressen, der er registreret under brugerens NemID. Denne kvittering sendes på dagen for ikrafttrædelse.
Det anbefales at kontrollere, at det uploadede plandokument er korrekt inden indberetningen af den vedtagne plan, idet det herefter ikke er muligt at redigere i plandokumentet.

 

Figur 24. Når alle obligatoriske felter er udfyldt, kan den vedtagne lokalplan offentliggøres.

 

BEMÆRK

Offentliggørelsen sker på datoen for ikrafttrædelse og efter der er klikket "Indberet vedtaget plan". En kvittering for indberetningen sendes ligeledes på ikrafttrædelsesdatoen.

5. Fejlrettelser

De registrerede oplysninger i Plandata.dk er vejledende mens plandokumentet i form af PDF-filen er retlig. Dette betyder, at det til enhver tid er muligt at fejlrette i de registrerede oplysninger i en lokalplan, som er i status vedtaget i Plandata.dk. 
Muligheden for at foretage fejlrettelser tilgås fra overblikssiden over lokalplanen med den fejlbehæftede registrering. Nederst på overblikssiden for lokalplanen, klik ”Rediger”. Herefter åbner et dialogvindue, hvor ”Fejlret” vælges, Figur 25, A. Ved klik på ”Fortsæt” åbner Plandata.dk’s indberetningsflow som da lokalplanen blev indberettet, Figur 25, B.

 

Figur 25. Det er til enhver tid muligt at fejlrette i en registrering i Plandata.dk for en lokalplan i status vedtaget.

6. Aflysning

Det muligt at aflyse lokalplaner eller specifikt aflyse delområder og byggefelter. Hvorvidt aflysningen skal i høring afhænger af om aflysningen sker ved vedtagelsen af en ny lokalplan.

Se mere om aflysning og delvis aflysning af lokalplaner i vejledningen, som gennemgår hvordan lokalplaner aflyses i Plandata.dk.

 

6.1. Underkendelse af planer fra Planklagenævnet

Bliver en plan underkendt af planklagenævnet så se følgende vejledningen: Underkendelse af planer fra Planklagenævnet

 

GIS-skabeloner og Datamodeller

Find datamodeller, GIS-skabeloner og den samlede kodeliste til indberetning af lokalplaner, lokalplandelområder og byggefelter:

Teknisk Information

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9-11:30 og igen 12 - 14:30

Telefon: 70 80 90 39 

e-mail: support.plandata@plst.dk

Revisionshistorik

Versionsnummer Dato

Beskrivelse af ændringer

2.0.1

27-01-2022 Korrekturrettelser i forbindelse med overførsel til HTML.
2.0.0 20/06-2019 Sproglig gennemskrivning, samt nye afsnit om blandt andet ”Bebyggelsesomfang for flere områder” og Beskrivelse af nye funktioner til indberetning af ”særlige forhold” samt uddybet beskrivelse af byggefelter.
1.2.0 01/10-2018 Specificering af byggefeltstyper, samt ændringer i udstykningsoplysningerne (felterne for minimums udstykning for dobbelthuse, rækkehuse og tofamiliehus er udgået).
1.1.2 03/09-2018 Specificering begreberne ”grund”, ”jordstykke” og ”ejendom”
1.1.1 14/06-2018 Opdatering af specifikke anvendelseskoder og -kategorier
1.1.0 11/04- 2018 Gennemgribende strukturel omvæltning. Præcisering af indhold både på illustrationer og i brødtekst.
1.0.1 19/02-2018 Mindre korrekturrettelser og rettelser af links
1.0.0 01/11-2017 Første version