Kodelister

Følgende oversigter beskriver hvilke koder der skal benyttes for hvilke angivelser en pågældende plan indeholder.

Koder for feltangivelser

 1.  Zonestatus
 2. Tilslutningspligtområde
 3. Bygberegnaf
 4. Byggefelttype
 5. Detailhandel
 6. Eksisterende tekniske anlæg
 7. Eksisterende trafikanlæg
 8. Forsyningsforbudsområde
 9. Forsyningsform
 10. Fremtidig zonestatus
 11. Generel anvendelse
 12. Kloak
 13. Spildevandsplan
 14. Naturbeskyttelse
 15. Økologiske forbindelser
 16. Oprindelse
 17. Oversvømmelse og erosion
 18. Planlagte tekniske anlæg
 19. Planlagte trafikanlæg
 20. Plansubtype
 21. Plantype
 22. Revisionstype
 23. Skovrejsning
 24. Specifik anvendelse
 25. Status
 26. Tilslutningspligt
 27. Lavbundsareal

1. Zonestatus

Markering af den zonestatus det pågældende planområde befinder sig i.

Kode Beskrivelse
1 Byzone
2 Landzone
3 Sommerhusområde
4 Byzone og landzone
5 Sommerhusområde og landzone
6 By og sommerhusområde
7 Byzone, landzone og sommerhusområde

 

2. Tilslutningspligtområde

Angivelse af kode for tilslutningsprojekt / forblivelsesprojekt / varmeprojekt eller lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt.

Kode Beskrivelse
1         Tilslutnings/forblivelsesprojekt
2 Samlet varme- og tilslutnings/forblivelsesprojekt
3 Lokalplan

 

3. Bygberegnaf

Angivelse af arealet for planområdet, hvorved bebyggelsesprocent udregnes af. 

Kode Beskrivelse
1 Området som helhed                               
2 Den enkelte ejendom
3 Den enkelte grund
4 Det enkelte jordstykke

 

4. Byggefelttype

Byggefelttype kan kun og skal angives på delområder med plantype 30.4.

Såfremt byggefelt er type 1: 'Byggefelt med begrænsende byggeret' kan der IKKE angives et etageareal.
Såfremt byggefelt er type 2: 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' SKAL der angives et etageareal.
Såfremt byggefelt er type 3: 'Vejledende byggefelt' eller type 4: 'Særligt udpegede byggefelt' er det frivilligt at angive etageareal, antal etage eller max højde.
Såfremt byggefelt er type 4: 'Særligt udpegede byggefelt' skal der være angivet anvendelse.

Kode Beskrivelse
1         Byggefelt med begrænsende byggeret
2 Byggefelt med delvist begrænsende byggeret
3 Vejledende byggefelt
4 Særligt udpeget byggefelt

 

5. Detailhandel

Angivelse for typen af detailhandelstruktur.

Kode Beskrivelse
1             Bymidter
2 Bydelscentre
3 Aflastningsområder
4 Lokalcentre
5 Områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper
6 Enkeltstående butikker

 

6. Eksisterende tekniske anlæg

Angivelse af hvilken type anlæg det pågældende eksisterende tekniske anlæg kategoriseres som.

Kode Beskrivelse
1 Militært anlæg 
2 Sportsanlæg
3 Kirkegård
4 Vandværk
5 Vandrensningsanlæg
6 Affaldsanlæg
7 Genbrugsplads
8 Materielgård
9 Energiforsyningsanlæg
10 Højspændingsledning
11 Telemast
12 Vindmølle (alle møller)
13 Vindmøllepark (>=10 møller)                  

 

7. Eksisterende trafikanlæg

Angivelse af hvilken type anlæg det pågældende eksisterende trafikanlæg kategoriseres som.

Kode Beskrivelse
1 Veje
2 Jernbaner
3 Togstationer og rangeranlæg                 
4 Stisystemer
5 Havne
6 Lufthavne
7 Parkeringspladser

 

8. Forsyningsforbudsområde

Angivelse af hvilken forsyningsform der gælder forbud mod.

Kode Beskrivelse
1 El
2 El og andet                                           
3 Andet

 

9. Forsyningsform

Angivelse af hvilken form, forsyningen stammer fra.

Kode Beskrivelse
1         Fjernvarme
2 Individuel naturgasforsyning
3 Anden
4 Fremtidigt uspecificeret forsyningsområde 

 

10. Fremtidig zonestatus

Angivelse af planområdets fremtidige zonestatus.

Kode Beskrivelse
1             Fremtidig byzone indenfor kommuneplanperioden
2              Potentielt fremtidigt område til byzone
3 Fremtidig sommerhusområde indenfor kommuneplanperioden
4 Potentielt fremtidigt sommerhusområde
5 Fremtidig tilbageførelse af byzone til landzone
6 Fremtidig tilbageførelse af sommerhusområde til landzone

 

11. Generel anvendelse

Angivelse af planområdets generelle anvendelse - Kan ikke angives hvis kompleks = 'true' eller iavnreg = 'true'

Kode Beskrivelse
11 Boligområde
21 Blandet bolig og erhverv
31 Erhvervsområde
41 Centerområde
51 Rekreativt område
61 Sommerhusområde
71 Område til offentlige formål                
81 Tekniske anlæg
91 Landområde
96 Andet

 

12. Kloak

Angivelse af hvilken type kloakering der enten, allerede er eksisterende eller hvilken type der er planlagt til.

Kode Beskrivelse
1                 Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning)
2 Seperatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning)
3 Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand)
4 Overfladevandskloakeret (der afledes kun overfladevand)
5 Ukloakeret
6 Andet

 

13. Spildevandsplan: Mulighed for udtræden

Angivelse af hvilken type 'mulighed for udtræden' planen indeholder.

Kode Beskrivelse
1 Mulighed for udtræden for både spildevand og regnvand
2 Mulighed for udtræden kun for spildevand
3 Mulighed for udtræden kun for regnvand

14. Naturbeskyttelse

Angivelse af naturbeskyttelsesområdet.

Kode Beskrivelse
1           Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
2 Potentielle naturområder

 

15. Økologiske forbindelser

Angivelse om der er planlagt til økologiske forbindelser, eller om planområdet blot indeholder potentielle økologiske forbindelser.

Kode Beskrivelse
1 Økologiske forbindelser
2 Potentielle økologiske forbindelser

 

16. Oprindelse

Kode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af planen.

Kode Beskrivelse
0 Ikke udfyldt
1 Ortofoto
2 Matrikelkort
3 Opmåling
4 FOT / Tekniske kort                        
5 Modelberegning
6 Tegning

 

17. Oversvømmelse og erosion

Angivelse for hvilken type potentiel hændelse retningslinjen indeholder.

Kode Beskrivelse
1           Områder der kan blive udsat for oversvømmelse
2 Områder der kan blive udsat for erosion

 

18. Planlagte tekniske anlæg

Angivelse af hvilken type teknisk anlæg retningslinjen kategoriseres som.

Kode Beskrivelse
1 Militært anlæg
2 Sportsanlæg
3 Kirkegård
4 Vandværk
5 Vandrensningsanlæg                      
6 Affaldsanlæg
7 Genbrugsplads
8 Materielgård
9 Energiforsyningsanlæg
10 Højspændingsledning
11 Telemast
12 Vindmølleområde

 

19. Planlagte trafikanlæg

Angivelse af hvilken type trafikanlæg retningslinjen kategoriseres som.

Kode Beskrivelse
1 Veje
2 Jernbaner
3 Togstationer og rangeranlæg         
4 Stisystemer
5 Havne
6 Lufthavne
7 Parkeringspladser
8 Transportkorridorer

 

20. Retningslinjetyper

Angivelse af TemaKode for Kommuneplanretningslinjer.

Kode Beskrivelse
1101            Byzone og sommerhusområder
1103 Detailhandelsstruktur
1104 Eksisterende trafikanlæg
1105 Planlagte trafikanlæg
1106 Planlagte tekniskeanlæg
1107 Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav
1109 Støjbelastede arealer
1111 Særlig værdifulde landbrugsområder
1112 Skovrejsningsområder
1113 Lavbundsarealer
1114 Naturbeskyttelsesområder
1115 Økologiske forbindelser
1116 Kulturhistoriske bevaringsværdier
1117 Værdifulde kulturmiljøer
1118 Bevaringsværdige landskaber
1119 Specifikke geologiske bevaringsværdier
1120 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
1142 Store husdyrbrug
1144 Eksisterende tekniskeanlæg
1145 Større sammenhængende landskaber
1150 Konsekvensområder
1151 Produktionserhvervsområder
1152 Transformationsområder
1153 Konsekvensområder omkring tekniskeanlæg
1160 Omdannelseslandsbyer
1165 Oversvømmelse eller erosion
1201 Kloakoplande 
1202 Renseklasseområder
1203 Forsyningsområder
1204 Tilslutningspligtområde
1205 Forsyningsforbudsområder
1206 Udtræden af spildevandsforsyning mulig
2010 Lokalplanbygomfang
2011 Lokalplandelbygomfang
2012 Komplanrammebygomfang
2013 Ikke-anvendelsesregulerende bestemmelser for lokaplaner
2014 Ikke-anvendelsesregulerende bestemmelser for lokalplandelområder
2016 Lokalplantvaergaaende
2017 Lokalplandeltvaergaaende

 

21. Plantype

Angivelse af den generelle plantype, inklusiv sub-plantype. Eksempelvis "delområder = 30.1"

Kode           Beskrivelse Sub-beskrivelse Plantype
10 Kommuneplanramme Kommuneplanrammer 10.1
10 Kommuneplanramme Landsbyafgrænsninger 10.2
11 Kommuneplan   null
12 Kommuneplantillæg   null
20 Lokalplan Lokalplaner 20.1
20 Lokalplan Byplanvedtægter 20.2
30 Lokalplan-delområde Lokalplan - delområder 30.1
30 Lokalplan-delområde Byplanvedtægt - delområder 30.2
30 Lokalplan-delområde Byggefelter 30.4
30 Lokalplan-delområde Grupperede delområder 30.5
40 Zonekort Byzone null
40 Zonekort Landzone null
40 Zonekort Sommerhusområde null
41 Tilbageført til landzone Tilført til landzone 41.1
50 Anden kommunal plan Bygningsvedtægter 50.1
50 Anden kommunal plan Byudviklingsplaner 50.2
50 Anden kommunal plan Villaservitutter 50.3
50 Anden kommunal plan Sommerhusaftaleområder 50.4
60 Administrativt skel   null
70 Kommuneplanstrategi   null
80 Landzonetilladelse Landzonetilladelser 80.1
85 Indkaldelse af idéer og forslag   null
90 Udbygningsaftale   null

 

22. Revisionstype

Angivelse af revisionstypen i kommuneplanstrategien.

Kode   Beskrivelse
FDR Fuld revision
DVA Felvis revision af områder eller planemner
PGV Hele planen genvedtages

 

23. Skovrejsning

Angivelse om skovrejsning er "Ønsket" eller "Uønsket"

Kode Beskrivelse                                    
1 Ønsket
2 Uønsket

 

24. Specifik anvendelse

Specifikke anvendelser kan tilknyttes en lokalplan, et lokalplandelområde, et byggefelt eller en kommuneplanramme.

Hvis en plan fastlægger ens eller fælles omfangs- eller udstykningsbestemmelse for alle anvendelser, der er tilladt igennem planen, er det ikke nødvendigt at knytte omfangsbestemmelsen til hver enkelt specifik anvendelseskategori. I stedet kan omfangsbestemmelsen angives til at gælde generelt.

Hvis der gælder forskellige bestemmelser for omfang eller udstykning afhængigt af anvendelsen, skal bestemmelserne knyttes til de rette, specifikke anvendelseskategorier.

Du kan finde anvendelseskoderne og læse mere om de specifikke anvendelseskategorier her. 

25. Status

Angivelse af, hvilken status planen befinder sig i.

Kode Beskrivelse
K Kladde
KF Kladde til forslag
KV Kladde til vedtagelse
F Forslag
V Vedtaget                                             
A Aflyst

 

26. Tilslutningspligt

Angivelse af i hvilket omfang og hvornår der gælder tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning inden for forsyningsområde.

Kode   Beskrivelse
1        Tilslutningspligt eksisterende bebyggelse med 9 års frist og forblivelsespligt
2      Tilslutningspligt eksisterende bebyggelse med 9 års frist eller tidligere når væsentlige varmeinstallationer udskiftes og forblivelsespligt 
3 Tilslutningspligt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse med 9 års frist samt forblivelsespligt
4 Tislutningspligt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse med 9 års frist eller tidligere når væsentlige varmeinstallationer udskiftes samt forblivelsespligt
5 Forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse
6 Forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse og tilslutningspligt ny bebyggelse
7 Tilslutningspligt ny bebyggelse

 

27. Lavbundsareal

Angivelse af hvilken type udpegning af lavbundsareal der er foretaget for retningslinjen.

Kode Beskrivelse
1 Lavbundsareal
2 Lavbundsareal der kan genoprettes     
Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9-11:30 og igen 12 - 14:30

Telefon: 70 80 90 39 

e-mail: support.plandata@plst.dk