Spørgsmål og svar

Vedrørende indmelding af arealer til den statslige screening for
arealer til potentiel udbygning af VE

1. Hvilke kriterier lægges til grund for screeningen?

Der screenes med udgangspunkt i Energistyrelsens Landvind-potentialemodel, som er en GIS-baseret model, udviklet til analyser og fremskrivninger til at vurdere det teoretiske potentiale for vindmøller i Danmark. Modellen tager hensyn til infrastruktur og natur, hvor opstilling af vindmøller ikke er mulig enten på grund af fysiske eller lovmæssige faktorer. Modellen tager ikke højde for eksisterende vindmøller, vindforhold, reelle etableringsomkostninger, nettilslutning eller konflikter med lokale natur- og miljøinteresser.

2. Er der størrelseskrav til indmeldte arealer?

Der er som udgangspunkt ikke stillet krav til indmeldte arealers størrelse. Det skyldes, at screeningen har til hensigt at skabe et sammenhængende billede på tværs af landet af arealer, der kan have potentiale til udbygning af VE. For ikke at udelukke relevante arealer, herunder arealer som eventuelt vil kunne samtænkes med nærtliggende arealer, er der ikke angivet et størrelseskrav. I forbindelse med screeningen er Bolig- og Planstyrelsen dog særligt interesserede i større arealer – eller arealer med nær beliggenhed som tilsammen kan udgøre et større areal, som har potentiale til en markant udbygning af VE-anlæg, med henblik på at etablere VE-energiparker.

3. Skal indmeldte arealer være politisk godkendte til etablering af VE-anlæg?

Kommunerne kan selv vurdere, hvorvidt der kan indmeldes arealer, som endnu ikke er politisk godkendte, men som vurderes at have potentiale til etablering af VE-anlæg. Bolig- og Planstyrelsen har forståelse for, at det er en meget komprimeret proces, hvorfor det kan være svært at nå at behandle arealerne politisk. Bolig- og Planstyrelsen forventer dialog med kommunerne om konkrete arealer efter indmeldelsesfristen d. 1. oktober med henblik på videre behandling af arealerne.

4. Kan arealer, hvor der allerede er godkendt planer om etablering af VE-anlæg meldes ind?

Ja, arealer med eksisterende planer om etablering af VE-anlæg kan godt meldes ind. Det vil være en fordel for arbejdet med den samlede screening, at der redegøres så grundigt som muligt for planerne i indmeldelsesblanketten.

5. Hvad sker der efter indmeldelsesfristen d. 1. oktober?

Efter indmeldelsesfristen samles de indmeldte arealer og forslag til arealer både fra kommuner, VE-branchen og den gennemførte landsdækkende screening. Arealerne vil indgå i den videre screeningsproces og behandles af relevante ministerier med henblik
på evt. senere høring i mindst 4 uger. Der er endnu ikke taget stilling til omfanget af det statslige engagement i etablering af energiparker.

6. Hvornår forventes bekendtgørelsen for planlægning for solceller klar?

Udarbejdelsen af en bekendtgørelse for planlægning for store solcelleanlæg i det åbne land og en tilhørende vejledning er besluttet med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022, og det er en høj prioritet at få udarbejdet denne.

7. Arbejdes der for at lette og/eller fremskynde processen for tilslutning til el-nettet?

Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 er regeringen og et bredt folketingsflertal enige om at sikre en mere proaktiv og omkostningseffektiv udbygning af elnettet og igangsætter analysearbejder vedrørende mere proaktiv udbygning af transmissionsnettet, hvor der også tages hensyn til den fremtidige udvikling, sikring af arealer til udbygning af elnettet og bedre borgerbeskyttelse. For at sikre hurtigere processer igangsættes dertil analyser om incitamenter til hurtig nettilslutning i eldistributionsnettet samt optimering af processen for tilslutning af VE-anlæg og netudbygning.