Statslig screening for arealer til energiparker


10-01-2023

Som følge af den kongelige resolution af 15. december 2022 er Bolig- og Planstyrelsens fagområder ressortoverført til hhv. Social,- Bolig- og Ældreministeriet og Kirkeministeriet fra det hidtidige Indenrigs- og Boligministerium. Fagområderne i Center for Plan og Center for Landdistriktsudvikling er ressortoverført til Kirkeministeriet. Den videre proces for arbejdet med at screene potentielle arealer til etablering af energiparker afventer endelig effektuering af ressortomlægningen.

Regeringen og en bred kreds af partier indgik i juni Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022. Som en del af aftalen er der sat et ambitiøst mål om at firedoble den danske produktion af vedvarende energi inden 2030. Det skal blandt andet ske ved at etablere en række større energiparker på land. Ved energiparker forstås større samlinger af landvindmøller og solcelleanlæg med eventuel tilkobling til PtX-anlæg.

Bolig- og Planstyrelsen har sammen med Energistyrelsen og Miljøstyrelsen fået til opgave at udføre en landsdækkende statslig screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker.

Kommunerne og VE-branchen inviteres til at bidrage til den statslige screening ved at indmelde arealer, som der vurderes egnede til etablering af VE-anlæg. Arealerne vil indgå i den samlede statslige screening og behandles sammen med øvrige identificerede arealer.

Frist for indmelding af arealer er d. 1. oktober 2022.

Kommunernes indmeldingsblanket findes her

VE-virksomhedernes indmeldingsblanket findes her

Anvender og indsender I gis-filer, følg da gerne Standarder for kortbilag (pdf)