Statslig screening for arealer til energiparker


Som opfølgning på Klimaaftalen fra juni 2022 igangsatte Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen i august 2022 en screening for at identificere et antal større områder til energiparker.

Screeningen har identificeret en række arealer, der er fordelt over hele landet, og som forventes at kunne bidrage væsentligt til produktionen af vedvarende energi, hvis de anvendes til energiparker.

De screenede arealer er indmeldt af kommuner og virksomheder og er suppleret med arealer, der er identificeret af staten. Arealerne er bl.a. vurderet efter kriterier om anslået potentiale for energiproduktion, mulighed for indpasning i det overordnede elnet og hensyn til nationale interesser i arealanvendelsen.

Der er endnu ikke truffet beslutning om den videre proces for de screenede arealer.

Det forventes, at resultaterne af screeningen offentliggøres og vil blive fulgt op af en uddybende dialog med kommuner og VE-opstillere om de arealer, der skal arbejdes videre med.