Screening for et tredje testcenter og egnede områder til test af serie-0-vindmøller

En bred kreds af Folketingets partier (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) har den 17. juni 2022 og den 1. september 2022 indgået aftaler om en målrettet screening af i alt seks områder i Danmark, som potentielt er egnede til placering af et tredje nationalt testcenter for store vindmøller.

Aftalen af den 17. juni 2022 findes her. Aftalen af den 1. september 2022 findes her. Begge aftaler udmønter delelementer af Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller af 15. december 2021. Aftalen af den 15. december 2021 findes her.

De seks områder er beliggende i kommunerne Brønderslev, Jammerbugt, Esbjerg og Tønder.

Efter folketingsvalget og dannelse af en ny regering er aftalepartierne enige om fortsat at forpligte sig på udmøntningen af aftalerne om gode rammevilkår for test af vindmøller i Danmark og Plan- og Landdistriktsstyrelsens arbejde med en målrettet screening af de seks arealer fortsætter.

Screeningen skal belyse, hvilke konsekvenser placeringen af et testcenter vurderes at ville have for hvert af de pågældende områders natur- og miljøforhold, og hvad det vil betyde i forhold til flysikkerhed, Forsvarets brug af radaranlæg, behovet for ekspropriation af nærliggende boliger med mere. Screeningen sker i samarbejde med de berørte kommuner, vindbranchen og relevante statslige myndigheder.

Når resultatet af den målrettede screeningen foreligger, forventeligt medio 2023, vil regeringen og aftalekredsen tage stilling til udpegning af arealer til et tredje testcenter. Hvis aftalekredsen beslutter at udpege et eller flere arealer til etablering af et eventuelt tredje testcenter, skal der foretages miljø- og habitatkonsekvens-vurderinger af arealerne og offentlig høring. Først herefter kan regeringen og aftalekredsen tage endeligt stilling til, om og hvor der kan etableres et tredje testcenter.

De følgende områder undersøges nærmere i den målrettede screening:

  • Område A (Tønder Kommune og Esbjerg Kommune)
  • Område B (Esbjerg Kommune)
  • Område E (Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune)
  • Område F (Tønder Kommune)
  • Område G (Jammerbugt Kommune)
  • Område H (Jammerbugt Kommune)

Nærmere oplysninger om de seks områder findes her.