Områderne

Der er identificeret seks områder - tre større og tre mindre - som skal undersøges nærmere i den målrettede screening.

De tre større områder er:

  • Område A – Tønder Kommune og Esbjerg Kommune
  • Område B – Esbjerg Kommune
  • Område E – Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune

De tre mindre områder er:

  • Område F – Tønder Kommune
  • Område G – Jammerbugt Kommune
  • Område H – Jammerbugt Kommune

Der er ulemper og begrænsninger for alle de identificerede områder. Det har ikke været muligt at identificere områder, hvor placering af et tredje testcenter kan gennemføres, uden at det må forventes, at der skal ske nedlæggelse af nærliggende boliger på grund af afstands- og støjkrav. Det har heller ikke været muligt at identificere områder, der er egnede til placering af et tredje testcenter for store vindmøller, uden at gældende naturbeskyttelsesregler, herunder regler om EU-beskyttede Natura 2000-områder, i givet fald skal fraviges i større eller mindre omfang.

Læs mere om naturbeskyttelse i de seks områder her.

Område A

Område A består af to delområder – A.1 og A.2 på hhv. ca. 1.900 og 1.500 hektar. Delområde A.1 ligger i Tønder Kommune og Delområde A.2 ligger hovedsageligt i Tønder Kommune, mens den nordligste del af delområdet ligger i Esbjerg Kommune.

På baggrund af en indledende analyse af området er der fundet 9 boliger beliggende inden for delområde A.1 og ingen boliger inden for delområde A.2.

Inden for området findes der bl.a. arealer, der er udpeget som Natura 2000 områder, enten som habitatområde og/eller som fuglebeskyttelsesområde.

Området er også udpeget som Ramsar-område og omfattet af Bonn-konventionen. Dele af området er også på UNESCOs Verdensarvsliste og omfattet af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde mellem Danmark, Tyskland og Nederlandene, hvilket kræver iagttagelse af særlige procedurer, ligesom en placering så tæt på grænsen vil kræve Espoo-høring af relevante tyske myndigheder.

Ribe Domkirkes markante placering i marsklandskabet vil muligvis kunne blive påvirket af en testcenterplacering i dele af område A.

Områderne er umiddelbart ikke omfattet af Forsvarets interesser, men skal undersøges nærmere i forhold til mulig radarpåvirkning.

Område B

Område B ligger i Esbjerg Kommune og har total en størrelse på ca. 2.600 ha. På baggrund af en indledende analyse af området er der fundet 3 boliger beliggende inden for området.

Området er forbundet med en række statslige interesser eller beskyttelser. Inden for området findes der arealer, der er udpeget som Natura 2000 områder, enten som habitatområde og/eller som fuglebeskyttelsesområde. Området er ligesom Område A udpeget som Ramsar-område og omfattet af Bonn-konventionen. Dele af område B er også på UNESCOs Verdensarvsliste og omfattet af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

Ribe Domkirkes markante placering i marsklandskabet vil kunne blive påvirket af en testcenterplacering i område B.

Område B er umiddelbart ikke omfattet af Forsvarets interesser, men skal undersøges nærmere i forhold til mulig radarpåvirkning.

Område E

Område E’s nordlige del ligger i Brønderslev Kommune, mens den sydlige del af området ligger i Jammerbugt Kommune. Området ligger ca. 6 km sydvest for Brønderslev og ca. 6 km nordøst for Aabybro. Området har totalt en størrelse på ca. 2.800 ha.

På baggrund af en indledende analyse af området er der fundet 19 boliger beliggende inden for området. Staten v/Naturstyrelsen ejer ca. 26 pct. af området. Området er delvis omfattet af Forsvarets interesser grundet nærhed til en af forsvarets flyvestationer (Aalborg).

Området er delvis omfattet af naturbeskyttelse, herunder er ca. 46 pct. af området omfattet af Natura 2000 habitatområdet Store Vildmose, hvor 17 arter og naturtyper udgør udpegningsgrundlaget.

Område F

Området ligger ca. 9 km vest for Tønder og langs den tyske grænse. Området har totalt en størrelse på ca. 2.198 ha.

På baggrund af en indledende analyse af området er der fundet otte boliger beliggende inden for området.

Inden for området er ca. 44 pct. af arealet statsejet. Området er umiddelbart ikke omfattet af Forsvarets interesser, dog er en lille del af områdets nordlige del inden for en afstand på 5 km til skydeterrænet Ålbæk.  Derudover tages forbehold for evt. radarpåvirkning mv.

Området er omfattet af naturbeskyttelse, herunder er ca. 49 % omfattet af Natura 2000 habitatområde, området er fuldstændigt omfattet af Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde og ca. 46 pct. er fredet område. Dele af område F er også på UNESCOs Verdensarvsliste og omfattet af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

Placering i umiddelbar nærheden af den tyske grænse vil kræve koordinering med de tyske myndigheder, herunder gennemførsel af Espoo-høring.

Område G

Området ligger ca. 1 km syd for Brovst og grænser mod syd op til Limfjorden. Området har totalt en størrelse på ca. 739 ha.

På baggrund af en indledende analyse af området er der fundet en enkelt bolig beliggende inden for området.

Området er umiddelbart ikke omfattet af Forsvarets interesser, men der tages forbehold for evt. radarpåvirkning mv., da området ligger lige op ad Forsvarets interesser grundet nærhed til en af forsvarets flyvestationer (Aalborg).

Området er delvis omfattet af naturbeskyttelse, herunder er ca. 3 pct. af omfattet af Natura 2000 habitatområde og ca. 3 pct. er omfattet af Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde.

Område H

Området ligger ca. 2 km syd for Arentsminde og ca. 7 km sydvest for Aabybro. Mod syd grænser området op til brakvandssøen Vejlen/Ulvedyb. Området har totalt en størrelse på ca. 938 ha.

På baggrund af en indledende analyse af området er der ikke fundet nogen boliger beliggende inden for området.

Hele området er omfattet af Forsvarets interesser grundet nærhed til en af forsvarets flyvestationer (Aalborg).

Området er delvis omfattet af naturbeskyttelse, herunder er ca. 9 pct. af omfattet af Natura 2000 habitatområde og ca. 44 pct. er omfattet af Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde.