Plan- og Landdistriktsstyrelsen igangsætter en målrettet screening af to nye områder for en mulig placering af testpladser til store prototypevindmøller

Aftalekredsen bag den politiske aftale om gode rammevilkår for test af vindmøller besluttede på et møde den 5. oktober 2023, at der skal igangsættes en målrettet screening af to nye områder henholdsvis nord for det eksisterende testcenter Østerild i Thisted Kommune og ved Borris Skydeterræn, der er placeret i kommunerne Ringkøbing-Skjern og Herning

Inden sommerferien besluttede aftalekredsen, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen på ny skulle gennemgå arealer, der tidligere var blevet fravalgt i screeningen for egnede arealer til testning af fremtidens store vindmøller, fx på grund af behov for ny vejinfrastruktur, landvinding, flere ekspropriationer end oprindeligt tilstræbt, eller at området ikke var stort nok til at rumme det antal testmøller, som efterspørges af vindproducenterne.

På torsdagens møde fik aftalekredsen præsenteret resultatet af den supplerende indledende screening.

Den indledende screening havde identificeret i alt 14 områder, som var store nok til at kunne rumme mindst tre testmøller af 450 meters højde på en nord-sydgående linje.

Vindbranchens efterfølgende analyser af områdernes terræn- og vindforhold har imidlertid samtidig vist, at alene to af områderne er teknisk egnede til at rumme testpladser til store prototypevindmøller. Det er de to områder, som aftalekredsen nu har besluttet, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal igangsætte en supplerende målrettet screening af. Det drejer sig om et område nord for det eksisterende testcenter Østerild i Thisted Kommune og et område ved Borris Skydeterræn i kommunerne Ringkøbing-Skjern og Herning.

Læs mere om områderne her

Den supplerende målrettede screening af de to områder skal belyse, hvilke konsekvenser placeringen af et testcenter vurderes at ville have for områdernes natur- og miljøforhold, og hvad det vil betyde i forhold til flysikkerhed, Forsvarets interesser, behovet for ekspropriation af nærliggende boliger med mere. Screeningen sker i samarbejde med de berørte kommuner, vindbranchen, DTU og relevante statslige myndigheder.

Når resultatet af den supplerende målrettede screening foreligger, forventeligt inden udgangen af 2023, vil aftalepartierne tage samlet stilling til mulighederne for at gå videre med en etablering af et tredje, nationalt testcenter for store vindmøller. Heri vil også indgå resultaterne af den oprindelige målrettede screening af seks områder, som aftalekredsen fik forelagt i juni 2023 her.

En evt. etablering af et testcenter vil efterfølgende under alle omstændigheder forudsætte en grundig konsekvensvurdering af indvirkningen på miljøet og naturen samt de mennesker, der er naboer til testcenteret.

Læs mere her om baggrunden for screeningen og screeningsprocessen her.

Læs Kirkeministeriets pressemeddelelse om aftalen af 5. oktober 2023 her.