Energiparker på land

Sidste år vedtog et bredt politisk flertal, at man vil sikre rammevilkår, der kan gøre det muligt at firedoble den samlede elproduktion fra sol og vind på land frem mod 2030.

Nyt udspil fra regeringen

Med sidste års klimaaftale om grøn strøm og varme, var en af ambitionerne at bidrage med rammerne til at understøtte en markedsdrevet firedobling af elproduktionen fra sol og vind på land frem mod 2030. Med regeringens udspil fra den 9. oktober 2023; Klimahandling - sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land, sættes de rammer, der kan bidrage til at gøre en firedobling mulig. 

Via udspillet vil regeringen gøre det nemmere og mere attraktivt at opføre større energiparker, der kan samle flere vindmøller og solceller i samme område. På den måde styrkes incitamentet for kommuner, for virksomheder og for lokalsamfundene til at sætte vedvarende energi op på land. 

Ved energiparker forstås en større samling af solcelleanlæg og landvindmøller med eventuel tilkobling til Power-to-X-anlæg. En energipark skal bestå af et eller flere arealer i samme geografiske område og have en årlig elproduktion fra vedvarende energi på f.eks. mindst 100 mio. kilowatt-timer årligt - som svarer til mindst 6 landvindmøller. Energiparkerne foreslås tildelt særlige vilkår på baggrund af en ny lov om energiparker, der forventes fremsat i løbet af foråret 2024. 

En firedobling af produktionen af landvind og solceller vil kræve et anseeligt arealudlæg og en stor planlægningsindsats. Derfor har Plan- og landdistriktsstyrelsen, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, i samarbejde med landets kommuner og VE-branchen, identificeret 32 potentielle arealer til energiparker rundt om i Danmark. Det er arealer, der er indmeldt af kommuner og virksomheder, og nu startes en proces i tæt dialog med kommunerne, hvor en række af arealerne udpeges til energiparker, hvis de er egnede, og der er kommunal opbakning. 

Det er et arbejde, der haster, da projekteringen og etableringen af større anlæg for vedvarende energi kan tage flere år – og hvis energiparkerne skal være i drift inden 2030, skal arealplanlægningen helst være på plads senest i 2026. 

Staten inviterer til dialog om arealer

De identificerede arealer vil i de næste måneder blive kvalificeret yderligere i samarbejde med berørte kommuner og virksomheder. Dialogen skal undersøge potentialer og udfordringer forbundet med etablering af vedvarende energi på de identificerede arealer. 

Offentlig høring

Det er vigtigt, at lokalsamfundene får mulighed for at tage stilling til de foreslåede arealer. Derfor gennemføres en 5 ugers offentlig høring af screeningsresultatet fra den 10. oktober til den 14. november 2023.

Den offentlige høring over screeningsresultatet har til formål at oplyse om den gennemførte screening samt at kvalificere og indhente oplysninger og bemærkninger til de 32 arealer. Det er således muligt at fremsende supplerende oplysninger for de 32 arealer samt generelle bemærkninger til den gennemførte screening.

Nye indmeldinger

Der er mulighed for at kommuner og VE-opstillere kan indmelde forslag til nye arealer for potentielle energiparker, ligesom staten fortsat vil arbejde med nye forslag og muligheder. 

Frist for indmelding af arealer er mandag d. 4. december 2023.

Offentlig høring

Se høringsmateriale og høringsbrev her:

Høringsdokument 
Høringsbrev

Indmeldelsesblanket

Find den digitale blanket til indmelding af arealer til energiparker på land her:

Digital blanket